การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ NPAEs พร้อม Update TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่ (บังคับใช้ 1 มกราคม 2566) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2217Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,424 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,959 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ NPAEs พร้อม
Update TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่ (บังคับใช้ 1 มกราคม 2566)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• ประเด็นด้านบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของธุรกิจ
• แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)
• Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ฉบับใหม่

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำบัญชีของธุรกิจกับการวางแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
 
   - update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ฉบับใหม่ (บังคับใช้ 1 มกราคม 2566)
    - การบันทึกหนี้สูญได้รับคืนเป็นรายได้อื่น พร้อมเปิดเผยข้อมูล
    - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
    - การตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ (revaluation) และการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    - การประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
    - การรวมธุรกิจ
    - การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนผ่าน (ใหม่)
    - การจัดทำและนำเสนองบการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

2. ประเด็นด้านการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ของธุรกิจเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs
   
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    - เงินลงทุน
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    - สินค้าคงเหลือ
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    - ต้นทุนการกู้ยืม
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3. ประเด็นด้านบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมกรรมการกับความสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs

4. ประเด็นด้านการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของของธุรกิจเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs
   
- ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
    - ผลประโยชน์พนักงาน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    - สัญญาเช่า
    - ส่วนของเจ้าของ กำไร(ขาดทุน) สะสม  การตั้งสำรองตามกฎหมาย

5. ธุรกรรมเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs
   
- รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงแต้มสะสม และหลักการเรื่อง ตัวการและตัวแทน
    - การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    - สัญญาก่อสร้าง
    - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

6. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทางบัญชีที่ต้องปรับปรุงและไม่ปรับปรุง

7. หลักการที่ต้องตรวจสอบทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
    - การแสดงรายการในงบการเงินให้ถูกต้อง
    - รายการย่อที่ถูกต้อง

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba