เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน ให้ดีต่อใจและได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7270Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน ให้ดีต่อใจ
และได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• นักบัญชีสื่อสารอย่างไรให้ฝ่ายอื่นเข้าใจในความต้องการ
• นักบัญชีประสานงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
• ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
• เคลียร์จุดบอดในสื่อสาร ปฏิบัติงานของนักบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1. ความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์ กระบวนการในการสื่อสาร และประเภทของการสื่อสารเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของฝ่ายบัญชีกับฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างเข้าใจ
2. ศึกษาและเข้าใจพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคล บทบาทหน้าที่และความสำคัญในทำงานร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เทคนิคสำคัญในการสื่อสารที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
4. ช่องทางการสื่อสาร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคตที่ฝ่ายบัญชีควรทราบ
5. กลยุทธ์การสื่อสาร 4 ทิศของนักบัญชีเพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
• ผู้บังคับบัญชา
• ผู้ใต้บังคับบัญชา
• เพื่อนร่วมงาน
• บุคคลภายนอก / ลูกค้า
6. การพัฒนาบุคลิกภาพของฝ่ายบัญชี เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักบัญชียุค 4.0

.............................................................................................................
การประสานงานที่สัมฤทธิ์ผล
7. การประสานงาน (Coordination) ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่น เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และช่วยให้
การทำงานมีประสิทธิภาพ
8. เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักบัญชีเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร
9. การประสานงานและการติดตามงานแบบ “ร่วมมือร่วมใจ” ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆเพื่อลดข้อขัดแย้ง
และตรงกับความต้องการของนักบัญชี
10. ข้อควรระวังที่นักบัญชีไม่ควรมองข้ามในการใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการประสานงานและ
ติดตามงานให้ได้ผล
11. สรุปปัญหา และอุปสรรคในการประสานงานที่ทำให้งานติดขัด พร้อมแนวทางในการแก้ไขที่นักบัญชีต้องปรับเปลี่ยน

*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba