Collaborative Leadership ภาวะผู้นำแห่งการสร้างความร่วมมือในองค์กร (หลักสูตรใหม่ 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/7229

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรCollaborative Leadership
ภาวะผู้นำแห่งการสร้างความร่วมมือในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

ธุรกิจในยุคปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็ว ดังนั้นคนในองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาไปสู่ทิศทาง
ของเป้าหมายที่ต้องการเพื่อสร้างความสำเร็จ เนื่องด้วยมุมมองเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป จากอดีตมองเป็นเพียงแค่คนทำงาน (Worker) แนวทางการบริหารคนจึงเป็นการสั่งให้ทำ
(Control) แต่ในปัจจุบันคนทำงานเหล่านั้นถูกมองเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) แนวทาง
การบริหารคนจึงเน้นไปที่การมอบหมายอำนาจ (Empowerment) ดังนั้นผู้นำในยุคนี้จึงพบกับโจทย์
ใหม่ที่เพิ่มความท้าทายในการบริหารคนคือการสร้างความร่วมมืออย่าง “เต็มใจ” จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามคำสั่ง หน้าที่เพียงเท่านั้น
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการผลิตผู้นำที่มีภาวะผู้นำแห่งการสร้างความร่วมมือ (Collaborative
Leadership) เพื่อนำพาองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายของความสำเร็จ บนพื้นฐานของการสร้างความไว้
เนื้อเชื่อใจ ซึ่งในหลักสูตรนี้ผู้นำจะได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญในการบริหารคน
ได้ทราบบทบาท ความสำคัญของผู้นำต่อการขจัดอุปสรรคของความไม่ร่วมมือ และการสร้างวัฒนธรรม
แห่งความร่วมมือ (Collaborative Culture) โดยใช้หลักจิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจให้คนร่วมมือ
อย่าง “เต็มใจ” ที่นับเป็นความท้าทาย
• เทคนิคการสร้างความร่วมมือแบบ “เต็มใจ” ที่ผู้นำยุคใหม่ต้องเรียนรู้ !!!
• การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ในองค์กร เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ
(Collaborative Culture)

วิทยากรโดย ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

หัวข้อสัมมนา

1. ความท้าทายและสิ่งที่ผู้นำยุคปัจจุบันต้องเผชิญ
• ภาวะผู้นำในยุคอดีต และปัจจุบัน แตกต่างกันอย่างไร?
• รูปแบบของภาวะผู้นำ (Leadership Style) แต่ละประเภท
• ความท้าทายของสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ
- ความท้าทายของสภาวะแวดล้อมภายใน (Internal)
- ความท้าทายของสภาวะแวดล้อมภายนอก (External)

2. ทำไมผู้นำยุคใหม่จึงต้องมีภาวะผู้นำแห่งการสร้างความร่วมมือ
(Collaborative Leadership)
• ทำความรู้จักภาวะผู้นำแห่งความร่วมมือ (Collaborative Leadership)
• บทบาทและความสำคัญของผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
(Organization Behavior)
• ประโยชน์ของการนำ Collaborative Leadership มาใช้ในองค์กร

3. เทคนิคสำคัญของผู้นำในการสร้างความร่วมมือในองค์กร
• การสร้างบรรยากาศความร่วมมือในองค์กร (Collaborative Climate)
- การสร้างเป้าหมายร่วม (Common Goal)
- การมอบหมายอำนาจ (Empowerment)
- การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Attitude) และส่งเสริมความสัมพันธ์ (Relationship)
ระหว่างคนในทีม
- การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) ระหว่างคนในองค์กร
• จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ให้คนในองค์กรร่วมมืออย่าง “เต็มใจ”
- การสร้างแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)
- การสร้างแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)

4. การสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ (Collaborative Culture) ให้เกิดขึ้นในองค์กร
• การวิเคราะห์และขจัดอุปสรรคที่ไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือในองค์กร
• การพัฒนาระบบการทำงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม (Participate)
• การสร้าง Change Agent เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร

5. ข้อควรระวังในการนำภาวะผู้นำแห่งการสร้างความร่วมมือ (Collaborative
Leadership) มาใช้ในช่วงแรก พร้อมแนวทางการแก้ไข
• การรับมือกับปัญหาการตัดสินใจแบบ Groupthink
• การรับมือกับปัญหาการคิดต่าง เพื่อนำไปสู่การเกิด Creative Tension
• การรับมือกับปัญหาคนใน ไม่ให้ความร่วมมือ เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยก

6. กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการสร้างพลังแห่งความร่วมมือ
จากคนในองค์กร

7. ถาม – ตอบกับวิทยากร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba