Trend ค่าจ้าง 2021 หลักเกณฑ์การจ่ายและการคำนวณ ค่าจ้างค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน

รหัสหลักสูตร : 21/3418

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Trend ค่าจ้าง 2021 หลักเกณฑ์การจ่ายและการคำนวณ
ค่าจ้างค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


• ประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับ “ค่าจ้าง” ที่นายจ้าง มักเข้าใจผิด และนำไปสู่การฟ้องร้องคดีแรงงาน
สร้างความเสียหายมหาศาล
• การแยกประเภทของ “ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และรายได้” มีหลักเกณฑ์อย่างไร ?
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• ข้อผิดพลาดจากการคำนวณค่าจ้าง ค่าตอบแทนในระหว่างการทำงาน และกรณีสิ้นสุดการจ้าง
ของพนักงาน
• Work Shop : การคำนวณค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
 

วิทยากรโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.มุมมองในการบริหารจัดการค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายได้ และสวัสดิการ หลังจากเกิด
วิกฤตโควิด -19 สำหรับนายจ้างและ HR


2.หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับ “ค่าจ้างและค่าตอบแทน” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
อะไร? เป็น “ค่าจ้าง” อะไร? ไม่เป็น “ค่าจ้าง”


3.ประเภทของ “ค่าจ้าง” ตามกฎหมาย ที่นายจ้างและ Hr ต้องรู้
• ค่าจ้างฐานเวลา (Time Rate)
• ค่าจ้างฐานผลงาน (Piece Rate)

4.ข้อควรระวังเกี่ยวกับ ประเภทของเงิน ประเภทใด เป็น “ค่าจ้าง รายได้ สวัสดิการ”
เพื่อคิดคำนวณ และป้องกันการฟ้องร้องจากลูกจ้าง

• ค่าครองชีพ
• ค่าบริการ (ทิป)
• ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินประจำตำแหน่ง
• ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าเที่ยว
• ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

5.ประเภทของเงินที่ต้องจ่ายระหว่างการทำงานของลูกจ้าง มีประเภทใดบ้าง?
และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร?

• หลักเกณฑ์ในการพิจารณา อะไรคือ ค่าจ้าง
• เงินประกันการทำงานและการเรียกเก็บการประกัน
• รายได้ที่ไม่เป็นค่าจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการ ค่าเดินทางฯลฯ
• ค่าล่วงเวลาการทำงาน
• ค่าทำงานในวันหยุด
• ค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด

6.ประเภทของเงินที่ต้องจ่ายกรณีสิ้นสุดการจ้างลูกจ้าง มีประเภทใดบ้าง?
และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร?

• สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า การคำนวณ สำหรับ ลูกจ้างรายเดือน ไม่ใช่ลูกจ้าง
รายเดือนรายวัน รายผลงาน รายชั่วโมง
• ค่าชดเชย การคำนวณค่าชดเชย กรณีมีการปรับลดค่าจ้าง จะต้องคำนวณอย่างไร?
• ค่าชดเชยพิเศษ การย้ายสถานประกอบการตามกฎหมายใหม่ การนำเครื่องจักเทคโนโลยี
มาทดแทน
• เลิกจ้างไม่เป็นธรรม (Unfair Dismissal) กับการคำนวณค่าเสียหายของศาลแรงงาน

7.ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับค่าจ้าง ที่สำคัญและส่งผลกระทบในการบริหารจัดการ
• การจ้างลูกจ้างจ่ายตามชั่วโมงที่ทำ ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
• สั่งหยุดกิจการชั่วคราว แต่ยังให้มาทำงาน จะต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร?
• ลูกจ้างโดนลดค่าจ้างช่วงวิกฤต แล้วถูกเลิกจ้าง จะต้องใช้ค่าจ้างใด? เป็นฐานในการจ่ายค่าชดเชย
• การโยกย้าย โอนย้าย ควบรวมกิจการ มีหลักเกณฑ์อย่างไร? เป็นต้น

8.ฝึกปฏิบัติ Work shop : การคำนวณค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการ
ประเภทต่างๆ

• ค่าจ้าง (Wages)
• ค่าล่วงเวลา (Overtime pay) , ค่าทำงานในวันหยุด (Holiday Work Pay), ค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด (Overtime on Holiday pay)
• ค่าจ้างพิเศษในช่วงวิกฤตโควิด – 19
• เงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว
• สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in Lieu of Notice)
• ค่าชดเชย

9.ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba