Top 3 Skills to be a Great Manager : 3 ทักษะสู่การเป็น “สุดยอดผู้จัดการ”

รหัสหลักสูตร : 21/5078

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

  • จัดการอย่างไรกับบทบาทผู้จัดการ เพราะเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
  • เปิดมุมมองทักษะด้านการบริหารที่สำคัญ สู่การเป็น “สุดยอดผู้จัดการ”
  • ทบทวนบทบาทหน้าที่ของการเป็น “ผู้จัดการ” ตามที่องค์กรต้องการ
  • พัฒนาทักษะการบริหารอย่างครบถ้วน "บริหารงาน บริหารคน บริหารความคิด" สำหรับผู้จัดการยุคใหม่
  • ฝึกทักษะรอบด้าน พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ และนำองค์กรสู่ความสำเร็จ

หัวข้อสัมมนา

1. ระดับของการบริหาร (Managerial Level)

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ “ผู้จัดการ” ที่องค์กรต้องการ

3. ทำความเข้าใจทักษะการทำงานแบบ Hard Skills และ Soft Skills

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดการที่สมบูรณ์แบบ

4. ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็น “สุดยอดผู้จัดการ”

4.1 ทักษะด้านการบริหารงาน (Technical Skills)

- การมีทักษะงานที่หลากหลาย (Various Skills)

- การจัดลำดับความสำคัญ ของงาน (Priority rules for dispatching jobs )

- การพัฒนาและปรับปรุงงาน (Work Improvement)

4.2 ทักษะด้านการบริหารคน (Human Skills)

- การประสานงานเพื่อให้งานก้าวหน้าและลดความขัดแย้ง (Coordinating)

- การสอนงาน (Coaching)

- การสร้างความมีส่วนร่วมและกระตุ้นทีม (Facilitating)

- การฟังเชิงรุก (Active Listening)

- การแนะนำวิธีคิดและเทคนิคการทำงาน (Suggesting)

- การเจรจาต่อรอง (Negotiating)

4.3 ทักษะด้านการบริหารความคิด (Conceptual Skills)

- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

- การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management )

- การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Analyzing)

5. Workshop / Case study

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba