เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 23/4143/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.วัตถุประสงค์ของจัดทำงบการเงินโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีที่มีผลต่อ

   ความเห็นของผู้สอบบัญชี

2.ระบบการควบคุมภายในของกิจการกับการใช้เทคนิคการตรวจสอบงานบัญชีในการทำบัญชีและงบการเงิน

3.เทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็นต่อกระบวนการจัดทำงบการเงินเพื่อใช้ในการเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี

   และข้อมูลทางการเงิน

     3.1 เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน

     - การใช้เทคนิคการตรวจสอบการผ่านรายการร่วมกับการวิเคราะห์รายการและเทคนิคการตรวจสอบเอกสาร

     3.2 เทคนิคการติดตามรายการ (Tracing)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการติดตามรายการในกรณีต่างๆ เช่นการวิเคราะห์รายการค้างรับ

       หรือค้างจ่าย รายการ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

     - วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนผ่านรายการย้อนกลับจากงบทดลองไปสู่เอกสารประกอบการลงบัญชี

     3.3 เทคนิคการตรวจดู (Inspection)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจดูต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน และข้อควรระวัง

        ของการใช้เทคนิคการตรวจดู

     - การตรวจสอบเอกสารทางบัญชี หลักฐานทางกฎหมาย หลักฐานทางกายภาพ กับความสัมพันธ์ต่อความถูกต้อง

       ของเนื้อหาสาระ ปริมาณ มูลค่า และความมีอยู่จริง ของรายการในงบการเงิน

     - การตรวจสอบดูรายการบัญชีและการบันทึกบัญชีควบคู่กับเทคนิคอื่น

     3.4 เทคนิคการตรวจนับ (Counting)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจนับต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน และ

       ข้อควรระวังของการใช้เทคนิคนี้

     - รายการในงบการเงินที่สามารถใช้เทคนิคการตรวจนับเพื่อดูความมีอยู่จริง สภาพของสิ่งที่ตรวจนับ

       ปริมาณ และวิธีการเก็บรักษา

     3.5 เทคนิคการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ (Vouching)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ และข้อควรระวัง

     - วิธีการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญและเอกสารประกอบ เพื่อให้ได้ความเพียงพอของข้อมูล,

       ความน่าเชื่อถือ ,ความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารหลักฐานในเนื้อหาสาระ

     3.6 เทคนิคการคำนวณ (Recomputation)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการคำนวณ และข้อควรระวัง

     - รายการบัญชีที่นิยมใช้เทคนิคการคำนวณเพื่อความมั่นใจในความถูกต้องของตัวเลขในการบันทึกบัญชี

     3.7 เทคนิคการสอบถาม (Inquiry)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสอบถามต่อการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำงบการเงิน และข้อควรระวัง

     - ประเภทของข้อมูลที่สอบถามได้จากบุคคลที่มีความรู้ทั้งภายในและภายนอกกิจการ

     3.8 เทคนิคการตรวจทาน (Verification)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจทานกับความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน

     - การหาหลักฐานยืนยันข้อสมมุติฐานในการจัดทำงบการเงินกับรายการทางบัญชีต่างๆ

4.เทคนิคการทำงานของผู้สอบบัญชีที่ผู้ทำบัญชีสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้สมบูรณ์

     4.1  เทคนิคการสังเกตการณ์ (Observation)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสังเกตการณ์ต่อการจัดเตรียมข้อมูลทางบัญชี และต่องบการเงิน

       และข้อควรระวังของการใช้เทคนิคการสังเกตการณ์

     - การใช้เทคนิคสังเกตการณ์ในงานด้านบัญชี เช่นการการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ, การปฏิบัติงาน

       เป็นไปตามกระบวนการหรือระเบียบการทำงานของกิจการ

     - น้ำหนักของความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีที่ได้จากการสังเกตการณ์ที่นักบัญชีต้องระวัง

     4.2 เทคนิคการขอคำยืนยัน (Confirmation)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการขอคำยืนยัน และข้อควรระวัง

     - การขอคำยืนยันข้อมูลกับบุคคลที่ 3 หรือบุคคลภายนอก และความเชื่อถือได้

     - รายการบัญชีที่นิยมใช้เทคนิคการขอคำยืนยัน

     4.3  เทคนิคการตรวจสอบหารายการผิดปกติ (Scanning)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการตรวจหารายการผิดปกติ และข้อควรระวัง

     - รายการผิดประเภทบัญชี, รายการผิดปกติ, รายการบันทึกบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

       การรายงานทางการเงินที่เลือกใช้

     4.4 เทคนิควิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytical)

     - ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

     - เทคนิคการ เปรียบเทียบข้อมูลของงวดปัจจุบันกับงวดก่อนทั้ง vertical และ Horizontal

     - การเปรียบเทียบทั้ง Quantitative และ qualitative และการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลกับคู่บัญชี

     - ผลที่คาดการณ์จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

5.ลักษณะหลักฐานทางบัญชีที่นักบัญชีจะได้จากการใช้เทคนิคต่างๆ ในรูปแบบ เอกสาร ข้อมูล สมมติฐาน

6.ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับจากการใช้เทคนิคต่างๆ

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมใบหยก สกาย โฮเท็ล แบงค็อค
222 ถนนราชปรารภ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba