Update TAX 2020

รหัสหลักสูตร : 21/1706

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

UPDATE TAX 2020

 • การหัก ณ ที่จ่าย อัตราใหม่ จาก 3% เหลือ 1.5% และ 2%
 • เตรียมรับมือผลกระทบทางภาษีจากกฎหมาย e-Service และ e-Business
 • Update มาตรการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19
 • สิทธิประโยชน์ค่าใช้จ่าย 1.5 เท่า, 2 เท่า และ 2.5 เท่า
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ BOI ในปี 2020
 • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SSF , RMF และ LTF
 • การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร

หัวข้อสัมมนา

 1. Update!! มาตราการเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19
  • การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5%
  • ให้สิทธิรายจ่ายดอกเบี้ย 1.5 เท่า สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
  • มาตราการสนับสนุน SMEs จ้างงานต่อเนื่อง หักรายจ่ายค่าจ้างได้ 3 เท่า
  • เงื่อนไขการซื้อกองทุน SSF ลดหย่อนภาษีเพิ่ม 2 แสนบาท
  • มาตราการเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ส่งออกที่ดี ภายใน 15 วัน
  • เงื่อนไขการบริจาคผ่านระบบ e-Donation
   • บุคคลธรรมดา สามารถนำมาหักลดหย่อนได้
   • นิติบุคคล สามารถนำมาหักรายจ่ายได้
   • ผู้ประกอบการ VAT บริจาคทรัพย์สิน ได้รับสิทธิยกเว้น VAT
 2. Update!! การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรในปี 2020
 3. Update!! ความคืบหน้า e-Business ผลกระทบต่อการรับ-จ่ายเงินของธุรกิจ
 4. สิทธิประโยชน์ค่าใช้จ่าย 2 เท่า สำหรับการอบรมในประเทศ
  • ค่าห้องสัมมนา/ค่าห้องพัก
  • ค่าขนส่ง
  • ค่ามัคคุเทศน์
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอบรม
 5. สิทธิประโยชน์รายจ่าย 1.5 เท่า สำหรับธุรกิจโรงแรม
  • ค่าต่อเติม/เปลี่ยนแปลง/ขยายออก ซึ่งทรัพย์สิน
  • การปรับปรุงทรัพย์สินให้ดีขึ้น (Built-in)
 6. สิทธิประโยชน์รายจ่าย 2.5 เท่าสำหรับธุรกิจที่ลงทุนในเครื่องจักรใหม่
  • คำนิยามของคำว่า “เครื่องจักร”
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิประโยชน์
  • กิจการที่ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้
 7. สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นิติบุคคลต้องไม่พลาด
  7.1 สิทธิประโยชน์จากการลงทุนเพื่อนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกิจการ
  • e-Tax Invoice & Receipt
  • e-Withholding Tax
  • เครื่องบันทึกการเก็บเงิน POS (Point of Sale)
  • ค่าธรรมเนียมเครื่อง EDC
  7.2 รายจ่ายของบริษัทที่เกี่ยวกับพนักงานที่ลงได้ 2 เท่า
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
  • ค่าใช้จ่ายจากการจ้างงานผู้สูงอายุ
  • รายจ่ายจากการจ้างคนพิการ และการบริจาคให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 8. Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ BOI ปี 2020
  • ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน, ของเล่น, สิ่งทอ, กระเป๋าหรือรองเท้า
  • มาตรการกระตุ้นการลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • เงื่อนไขการขยายระยะเวลายื่นขอส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
  • มาตรการกระตุ้นการลงทุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม สำหรับธุรกิจ BOI
  • กรณีได้รับโบนัสตามประกาศในการให้บริการหรือขายสินค้าครบตามเป้า สามารถใช้อินวอยซ์แทนใบกำกับภาษีได้หรือไม่
  • มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC
  • สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับธุรกิจ SMEs
 9. Update!! มาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว
  • เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
  • หลักเกณฑ์ใหม่ของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  • สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีจากการซื้อขายกองทุนหุ้นรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในปี 2020
 10. เตรียมความพร้อม การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันในปี 2020
  • เบี้ยประกันสุขภาพ
  • เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
  • เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
 11. เมื่อสรรพากรเรียกเก็บข้อมูลการเงิน (e-Payment) จากธนาคาร หลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะส่งข้อมูลให้สรรพากร
  • ใคร? เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และต้องส่งข้อมูลให้สรรพากรเมื่อไหร่
  • ข้อมูลที่ต้องรายงาน
 12. เมื่อธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้สรรพากร จะมีวิธีเตรียมรับมืออย่างไร
 13. การจัดเก็บภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
 14. สรรพากรเข้มกับการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม
 15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba