ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant

รหัสหลักสูตร : 23/4088/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบกฏหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและสิ่งสำคัญที่ผู้ทำบัญชีต้อง
ปฏิบัติตามกฏหมายบัญชี
- ระยะเวลาการลงรายการทางบัญชีและการปิดบัญชี
- งบการเงินและรายงานบัญชีที่ต้องจัดทำ
- บทลงโทษนักบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

2. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบด้านบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ต้องจัดทำ
- วิธีการตรวจสอบเอกสารและปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
- เทคนิคการตรวจสอบเพื่อลดข้อผิดพลาดในงบการเงิน

3. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบแนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสารและระบบ
การควมคุมภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพ
- การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ
- การจัดระบบและออกแบบเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง
- การวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมและป้องกันการทุจริต

4. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบการจัดทำบัญชีและปัญหาในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ล่าสุด
- การนำเสนองบการเงิน
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- งบกระแสเงินสด
- การรับรู้รายได้
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba