เทคนิคการจัดทำงบการเงินพร้อมวิธีการแก้ปัญหา และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4042

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Technic การจัดทำงบการเงินพร้อมวิธีการแก้ปัญหา
และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กระทบต่อการจัดทำงบการเงิน
• เทคนิคการจัดทำงบการเงิน และจุดสังเกตุที่มักพบข้อผิดพลาดในงบการเงิน
• ปัญหาการยื่นงบการเงินและวิธีการตรวจสอบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing

วิทยากรโดย อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

1. Update มาตรฐานรายงานทางการเงินที่กระทบต่อการจัดทำงบการเงิน

2. ข้อผิดพลาดในงบการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำบัญชี

3. ประเด็นด้านความแตกต่างของค่าใช้ทางบัญชีและค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรที่พบในงบการเงิน

4. เทคนิคการจัดทำงบการเงิน และจุดสังเกตที่มักพบข้อผิดพลาดในงบการเงิน
- จุดตรวจสอบในงบแสดงฐานะทางการเงิน
- จุดตรวจสอบในงบกระแสเงินสด
- จุดตรวจสอบในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- จุดตรวจสอบในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
- จุดตรวจสอบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing และการนำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากร

6. ปัญหาการยื่นงบการเงินละวิธีการตรวจสอบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba