หลักเกณฑ์ กระบวนการ และขั้นตอนการออกและเสนอขาย โทเคนดิจิทัล Initial Coin Offering (ICO) ***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/5123

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์ กระบวนการ และขั้นตอนการออก
และเสนอขายโทเคนดิจิทัล Initial Coin Offering (ICO)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์กมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์

หัวข้อสัมมนา

1. คำอธิบายเกี่ยวกับแง่มุมที่สำคัญเกี่ยวกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล Initial Coin Offering (ICO)

2. กรณีศึกษาสำคัญของ Initial Coin Offering (ICO)

3. พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 2561 และความเชื่อมโยงกับ Initial Coin Offering (ICO)

4. ความเหมือนและความแตกต่างที่สำคัญของ IPO กับ ICO ที่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินควรทราบ

5. หน้าที่ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.16/2561

6. คุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

7. กระบวนการและขั้นตอนการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล Initial Coin Offering (ICO)
7.1 การสำรวจ เปรียบเทียบและประเมินทางเลือกในการระดมทุน
7.2 ทำความรู้จักและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอขาย
โทเคนดิจิทัล ตั้งแต่ระยะเตรียมการจนบรรลุเป้าหมาย
7.3 กระบวนการในการเตรียมการเพื่อความพร้อมในการยื่นขอความเห็นชอบออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
7.4 ขั้นตอนการกลั่นกรอง การตรวจสอบพิจารณาโครงการ เพื่อคัดกรองผู้ออก ICO โดยผู้ให้บริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิตอล (IPO Portal)
7.5 การยื่นหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสำคัญต่อกลต. และเกณฑ์ในการพิจารณา
7.6 การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล

8. เงื่อนไขในการเสนอขายต่อผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ สถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth
Investors) นิติบุคคลร่วมลงทุน (Venture Capital) กิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity)

9. การรับชำระค่าโทเคนดิจิทัลเป็นเงินบาท หรือ Cryptocurrency

10.ความเกี่ยวข้องและผลกระทบของการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อผู้เกี่ยวข้องในแง่มุมมต่างๆ
10.1 ความเกี่ยวข้องและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และการบริหาร
10.2 ความเกี่ยวข้องและผลกระทบต่อระบบบัญชีการเงิน และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน
10.3 ความเกี่ยวข้องและผลกระทบอื่นที่ไม่ควรมองข้าม

11. เทคนิคการออกแบบและเขียนแผนผังกระบวนการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบ
การที่สนใจ หลักการและแนวทาง ประเมินผลสำเร็จโครงการ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์กมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba