เจาะลึกปัญหาจริงของอากรแสตมป์และสัญญาที่นักบัญชีต้องรู้ พร้อมจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

รหัสหลักสูตร : 21/17011

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกปัญหาจริงของอากรแสตมป์และสัญญาที่นักบัญชีต้องรู้
พร้อมจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

- Update หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ของสรรพากร
- Highlight เด็ด กับการเคลียร์ 28 สัญญาที่ต้องเสียอากรแสตมป์ พร้อมจุดสังเกตสัญญาที่นักบัญชี  สงสัยว่า
ต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่
- พลาดไม่ได้กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินเท่านั้น
- Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับการติดอากรแสตมป์
- ปรับ 5 เท่า จากการเสียอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง จุดที่ต้องระวัง

วิทยากรโดย อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

หัวข้อสัมมนา

1. อากรแสตมป์คืออะไร มีกี่ประเภท มีความสำคัญอย่างไร กับธุรกิจ

2. ตราสารมีความหมายครอบคลุมเพียงใด แล้วตราสารใดต้องเสียอากรแสตมป์

3. Highlight เด็ด!!! กับการเคลียร์ 28 สัญญา ที่ต้องเสียอากรแสตมป์ที่นักบัญชีต้องรู้ และพลาดไม่ได้
กับเทคนิคการดูสัญญาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
- จุดสังเกตของสัญญาที่นักบัญชีสงสัยว่าต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่

4. ใครมีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ และเสียในอัตราเท่าไร มีข้อยกเว้นอย่างไร
- ถ้าเสียไม่ครบ เสียเพิ่มภายหลังได้หรือไม่ แล้วมีผล อย่างไรต่อธุรกิจ
- กฎหมายยอมให้คู่สัญญาตกลงเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการเสียอากรแสตมป์ได้หรือไม่

5. อย่างไรคือการปิดแสตมป์บริบูรณ์ ถ้าหากปิดแสตมป์ ไม่บริบูรณ์จะมีผลอย่างไรแล้วใครต้องรับผิด
- การเสียอากรแสตมป์ กรณีแสตมป์ปิดทับ มีวิธีการ อย่างไร
- การขีดฆ่าอากรแสตมป์คืออะไร พร้อมเทคนิค การขีดฆ่าอากรแสตมป์ที่แม้มิได้ทำตามกฎหมายแต่ศาลยอมรับ
ว่ามีการขีดฆ่าแล้ว
- การเสียอากรแสตมป์ กรณีชำระเป็นตัวเงิน
- ตราสารที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เสียเป็นตัวเงิน แต่ผู้มีหน้าที่เสียนำไปชำระเป็นตัวเงินทำได้หรือไม่
- ตราสารใดใช้แสตมป์ปิดทับไม่ได้โดยเด็ดขาด!!! และผลของการฝ่าฝืนเป็นอย่างไร

6. พลาดไม่ได้! กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินพร้อมผลเสียหาย
ที่นักบัญชีต้องรู้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

- ถ้ายังใช้หลักเกณฑ์เก่าผลเป็นอย่างไร ทั้งในแง่คดีและการขอคืนอากรแสตมป์
- ชี้จุดแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์เก่า VS หลักเกณฑ์ใหม่ สิ่งใดที่ใช้บังคับไม่ได้แล้ว

7. วิธีการเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร พร้อมเทคนิคการชำระ
อากร ที่ไม่มีทางเสียค่าปรับเงินเพิ่ม ด้วย Mind Map ที่เข้าใจง่าย

- อย่างไรคือการสลักหลัง แล้วการสลักหลังต้องทำเมื่อใด มีผลหรือไม่กับการเสียอากร
- ชำระอากรไม่พลาดกับการนับช่วงเวลาที่ต้องนำเงินไปชำระอากร เพื่อป้องกันค่าปรับและเงินเพิ่มด้วย Mind Map
ที่เข้าใจง่าย
- ตราสารที่ต้องชำระอากรเป็นตัวเงินต้องชำระที่เขตใด จำเป็นหรือไม่ต้องเป็นท้องที่ที่ทำตราสารนั้น

8. ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์มีอะไรบ้าง

9. การขอคืนอากรแสตมป์มีวิธีการอย่างไร หากไม่พอใจสามารถอุทธรณ์ได้ทุกกรณีหรือไม่

10. ความรับผิดของการไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ และการไม่ออกใบรับมีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องทราบ
- การต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอากร
- การขอลดอากรทำได้ในกรณีใดบ้าง รวมถึงสิทธิไล่เบี้ยเงิน ค่าอากร
- การใช้ตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง สิ่งที่ระวังเป็นพิเศษ!!! จนอาจแพ้คดีและเสียสิทธิ์เพราะปิดอากรแสตมป์
ไม่ถูกต้อง
- โทษทางอาญามีหรือไม่ อย่างไร แล้วผู้ทำบัญชีต้องรับผิดทางอาญาด้วยหรือไม่ทั้งกรณีที่เจตนาและไม่เจตนา

11. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่สรรพากรที่นักบัญชีต้องรู้ ในการตรวจสอบสัญญาและอากรแสตมป์
- สรรพากรบังคับให้ผู้ที่ถือคู่ฉบับปิดอากรแสตมป์เท่ากับต้นฉบับทำได้หรือไม่

12. Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับอากรแสตมป์พร้อมแนะจุดใดต้องระวังเป็น
- ตราสาร1ฉบับ แต่มีข้อตกลงหลายประเภท มีวิธีการเสียอากรอย่างไร
- ปัญหาความแตกต่างระหว่างต้นฉบับกับคู่ฉบับ
- ใครเป็นผู้เก็บต้นฉบับ/คู่ฉบับ
- สำเนาต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
- ทำสัญญากับรัฐวิสาหกิจต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่
- ตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องเสียอากรในไทยหรือไม่ มีความแตกต่างในการปิดอากรแสตมป์หรือไม่อย่างไร
และใครต้องเป็นผู้ปิดอากร
- ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการชำระอากรเป็นตัวเงินในสัญญาจ้างทำของกรณีจ้างที่ปรึกษาอย่างไรเรียกว่าผลสำเร็จของงาน
- การปิดอากรแสตมป์ผิดวิธีที่กฎหมายกำหนดผลเป็นอย่างไร
- เดิมไม่ได้เสีย เสียไม่ครบ หรือเสียผิดวิธี จะปิดอากรย้อนหลังได้หรือไม่หรือจะแก้ไขให้ถูกต้องด้วยวิธีใด ภายในกำหนด
เวลาเท่าไร

13. การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการปิดอากรแสตมป์

14. สรุปฎีกาสำคัญที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ พร้อมถาม-ตอบปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในคดีจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

- ตัวอย่างสัญญาที่ใช้เปรียบเทียบกันเพื่อให้เสียอากรแสตมป์ได้อย่างถูกต้อง

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba