เทคนิคการจัดระบบจัดซื้อ เพื่อการจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ชำระหนี้ พร้อมการป้องกันความผิดพลาดและทุจริต

รหัสหลักสูตร : 21/2294

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการจัดระบบจัดซื้อ เพื่อการจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ชำระหนี้
พร้อมการป้องกันความผิดพลาดและทุจริต


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

 

• เรียนรู้ระบบจัดซื้อเบื้องต้น และข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับนักบัญชีเพื่อจัดการระบบบัญชีเจ้าหนี้
• การวางระบบและการบริหารจัดการบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• แนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริตบัญชีเจ้าหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อผิดพลาด ที่สำคัญที่มักจะเกิดขึ้น ในการจัดซื้อ และการจ่ายชำระเจ้าหนี้

2. การวางระบบจัดซื้อ
2.1 การออกแบบหน่วยงานจัดซื้อ
2.2 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
2.3 ขั้นตอนการจัดซื้อ และระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียน คู่ค้า / การประเมินผลคู่ค้า และเกณฑ์ในการพิจารณา
- ขั้นตอนการจัดซื้อ ในแต่ละ วิธีตกลงราคา / วิธีเปรียบเทียบราคา /วิธีประมูลราคา / วิธีพิเศษ และข้อควรระมัดระวัง
2.4 การจัดทำรายงานที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร และข้อสังเกตที่สำคัญควรได้จากรายงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร
2.5 เรื่องสำคัญที่ควรอยู่ภายใต้การตรวจสอบของฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. การวางระบบบัญชีเจ้าหนี้
3.1 การควบคุมเอกสารการตั้งเจ้าหนี้ วิธีกาตรวจสอบ และการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
3.2 การจัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้รายตัว และการวิเคราะห์
3.3 การรับวางบิลและทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.4 ผังทางเดินเอกสารระบบบัญชีเจ้าหนี้
3.5 ระบบบัญชีการจ่ายชำระหนี้และค่าใช้จ่าย
3.6 การควบคุมภายในเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า
3.6.1 ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน
- จ่ายเงินตามกำหนดเวลา due เช่น ตรวจจ่ายภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง
- ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำ ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 กรณีที่เป็นการจ่ายค่าบริการ, ขนส่ง, ค่าโฆษณา เป็นต้น
3.6.2 ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารจ่ายเงิน
- มีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ต้องการให้จัดซื้อ
- มีการเปรียบเทียบราคา , ประกวดราคา ตามระเบียบบริษัท
- มีการเซ็นรับสินค้า/วัสดุ/บริการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
- มีผู้อนุมัติจ่ายเงินถูกต้องตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษี

4. ข้อควรระวังในการเตรียมจ่าย / การจัดทำใบสำคัญจ่าย
- การจัดทำทะเบียนคุมจ่ายเช็ค , เงินสด

5. การบริหารจัดการเจ้าหนี้
5.1 สร้างระบบเจ้าหนี้การค้าเพื่อควบคุมการชำระเงิน
5.2 กำหนดนโยบายการชำระเงินกับ Suppliers
5.3 การกำหนดวันที่ชำระเงิน เพื่อการบริหารสภาพคล่อง
5.4 เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้การค้า อย่างไรที่ควรเป็นประโยชน์แก่บริษัท
5.5 วางแผนการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า

6. ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าแต่ละประเภท ที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประเด็นบ่อย ๆ
6.1 การบันทึกบัญชีภาษีต้องห้าม
6.2 การบันทึกบัญชีภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดชำระ
6.3 การแยกประเภทค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

7. เจ้าหนี้การค้าคงค้างนาน ๆ จะแสดงอย่างไรในงบแสดงฐานะการเงินจึงจะถูกต้อง

8. การคำนวณ ภาระหนี้สิน จากหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี กรณีที่มีหนี้เกินกำหนดหนึ่งปีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินอย่างไร

9. ปัญหาของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้รับล่วงหน้าจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

10. ปัญหาด้านบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีซื้อ และใบกำกับภาษีกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่
นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

11. การจำแนกประเภทของเจ้าหนี้ หลักการแนวปฏิบัติ

12. ข้อควรระวังเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้
- การบริหารระยะเวลาการจ่ายคืนเจ้าหนี้ให้สัมพันธ์กับระยะเวลาลูกหนี้จะจ่ายเงิน

13. แนวทางการป้องการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายชำระเจ้าหนี้

14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba