การบัญชีชุดเดียวตามแนวทางสรรพากรและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4901/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน รับฟรี !!!

หนังสือบัญชีเล่มเดียวกับการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

 

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง ในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ที่ผู้ประกอบการควรทราบ
2. แนวทางการพิจารณา ของสถาบันการเงิน ที่จะให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ประกอบการ
3. ทบทวนความเข้าใจ มาตรการ จัดทำบัญชีเล่มเดียว  แนวทางการปฏิบัติ โดยกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชี
4. นักบัญชี มีส่วนสำคัญอย่างไร ต่อการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
5. สิ่งนักบัญชี ควรเข้าใจ เพื่อการจัดทำบัญชีเล่มเดียว ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
5.1 กฎหมายบัญชี ที่สำคัญ
• หน้าที่ ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี(กรรมการผู้มีอำนาจ) และ หน้าที่ ของผู้ทำบัญชี
• คุณสมบัติ ของผู้ทำบัญชี
• ชนิดของบัญชีที่ต้องมีการจัดทำ
• ระยะเวลาในการจัดทำบัญชี การบันทึกบัญชี / การปิดบัญชี ประจำปี
• เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
• เอกสารสูญหาย เสียหาย แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
• ระยะเวลาตามข้อกฎหมาย ในการประชุมผู้ถือหุ้น การยื่นแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing
• บทลงโทษทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และผู้ทำบัญชีรวมถึงผู้ประกอบการ
5.2 การปรับปรุงระบบบัญชี การควบคุมภายใน เอกสารต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
• การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกับการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
• การวางแผนในการปรับปรุงระบบบัญชี การควบคุมภายใน เอกสารต่างๆ
• ประเภทของการควบคุมภายใน ที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
5.3 การรับรู้รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลักการที่สำคัญ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
• เกณฑ์การรับรู้รายการ
• การรับรู้รายได้
• สินค้าคงเหลือ
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
• การนำแสนองบการเงิน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6. การจัดทำบัญชีเล่มเดียวข้อควรระวังในทางภาษีอากร
• เกณฑ์เงินสด เกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ
• ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ม.65 ตรี
• การจัดทำกระดาษทำการในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
• การกระทบยอดความแตกต่าง บัญชี กับ ภพ.30
7. หลักการในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
- การแก้ไขงบการเงิน
- กรณียอดคงค้างเดิมที่ไม่มีรายละเอียดประกอบ
- กรณีการทบทวนการคิดค่าเสื่อมราคา
- รายการเกี่ยวกับเงินสดและเงินกู้ยืม
8. เทคนิคในการตรวจสอบ สิ่งที่ผิดปกติในงบการเงิน
9. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba