การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในธุรกรรมระหว่างประเทศ ทั้งด้านภาษีอากรและการลงทุน

รหัสหลักสูตร : 21/8319

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในธุรกรรมระหว่างประเทศ ทั้งด้านภาษีอากรและการลงทุน

ป˜ัจจุบันบริษัทในประเทศไทยมีหลายบริษัทที่ตŒ้องเกี่ยวข้Œองกับต่‹างประเทศและการทำธุรกรรมระหว่‹างกัน ดังนั้นการทำธุรกรรม
แต‹่ละประเภทจึงต้Œองมีการวางแผนที่ดีเพื่อที่จะช‹่วยใหŒ้ประหยัดในดŒ้านภาษีทั้งเรื่องของการวางโครงสร้Œางขององค์กรการศึกษา
เรื่องอนุสัญญาภาษีซŒ้อนและมาตรการทางภาษีอากรเมื่อต้Œองไปลงทุนยังต่‹างประเทศ สิ่งที่จะต้Œองพิจารณาในแต‹่ละธุรกรรมรวมถึง
สิทธิประโยชน์ต‹่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการไปลงทุนยังต่‹างประเทศและภายในประเทศ ดังนั้น การวางแผนในธุรกรรมจึงเปš็นสิ่งสำคัญที่
จะช‹่วยให้Œผู้Œประกอบการได้Œสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลงทุนมากที่สุด

หัวข้อสัมมนา

1. สิ่งที่ผูŒ้บริหารตŒ้องพิจารณาเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่‹างประเทศทั้งประเด็นด้านภาษีและประโยชน์ในการลงทุน
- ประเทศและตลาดเป้‡าหมาย (Location and Market)
- รูปแบบทางการเงิน (Financial Model)
- บุคลากร (HR & Personnel)
- กฎหมายและภาษี (Legal and Tax Structure

2. การจัดวางโครงสร้Œางองค์กรที่ไปลงทุนต‹่างประเทศ
- สำนักงานผู้Œแทน (Representative Office)
- สำนักงานสาขา (Brach Office)
- ตัวแทนจำหน่‹าย (Distributor) / Franchise / License
- Joint Venture Company / Subsidiary Company
- Holding Structure

3. การวางแผนธุรกรรมระหว่‹างประเทศ
- การขายสินค้Œา (Cross-border Sale)
- การใหŒ้บริการ (Cross-border Service)
- การใหŒ้กู้ยืมเงิน (Cross-border Loan)
- การร่‹วมลงทุน (Cross-border Investment)
- Intra-company transactions (Offset / Novation /Swap)

4. การวางแผนภาษีระหว‹่างประเทศ
- การวางแผนภาษีเงินไดŒ้ / อนุสัญญาภาษีซ้Œอน / ภาษีมูลค‹่าเพิ่ม
- การวางแผนภาษีด้Œวย IHQ / ITC
- การยกเวŒ้นภาษีเงินป˜ันผลต‹่างประเทศ
- Re-invoicing Company และ การเลือกใช้Œ Tax Haven
- มาตรการต‹่อตŒ้านการเลี่ยงภาษี

 

 


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

Swissotel Bangkok Hotel
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba