การควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/2269

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.เตรียมตัวอย่างไรก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์
-บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ประโยชน์ที่ได้รับ
-คุณสมบัติของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-การปรับโครงสร้างธุรกิจ
-การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
-ตรวจสอบงบการเงินให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
2.ระบบการควบคุมภายใน ความสำคัญสำหรับบริษัทที่เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ”
3.ความหมายของการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ COSO
-ความหมาย “การควบคุมภายใน”
-วัตถุประสงค์ “การควบคุมภายใน”
-องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
-ประเภทของการควบคุมภายใน
4.ขั้นตอนการประเมิน วิเคราะห์ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5.พิจารณาอย่างไรว่าระบบการควบคุมภายใน ขององค์กร มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
6.ระบบงานที่สำคัญที่ต้องถูกประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน
-ระบบรายได้            
-ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง
-ระบบคลังสินค้า       
-ระบบการรับเงิน – จ่ายเงิน
-ระบบงานทรัพยากรบุคคล
-ระบบงานดูแลสินทรัพย์
-ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน
8.การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการทุจริต ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
9.ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
10.ข้อควรระมัดระวัง / อุปสรรคสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
11คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba