การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม

รหัสหลักสูตร : 21/2203

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,025 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,095 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 12 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 12 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

หัวข้อสัมมนา

Section 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรม
1.แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุน
-  วัตถุประสงค์ของบัญชีต้นทุน
-  การวางแผนและควบคุมโดยใช้ข้อมูลด้านต้นทุน
-  ความหมายและการจำแนกประเภทของต้นทุน
2.  ระบบบัญชีต้นทุน
-  ระบบบัญชีต้นทุน
-  ระบบการสะสมต้นทุน
-  ระบบการสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวด
-  ระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง
-  ลักษณะของกระบวนการผลิต
-  ระบบต้นทุนงานสั่งทำ
-  ระบบต้นทุนช่วงการผลิต
-  ต้นทุนจริง ต้นทุนปกติ ต้นทุนมาตรฐาน
-  การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามระบบต้นทุนตรงและระบบต้นทุนเต็ม
3.  การจัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรม
-  การจัดทำงบการเงิน
-  งบการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอก
-  การจัดทำรายงานสำหรับฝ่ายบริหาร
4.  ระบบบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
5.  ระบบบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนแรงงาน
6.  ระบบบัญชีเกี่ยวกับระบบต้นทุนใช้จ่ายโสหุ้ยการผลิต

Section 2 เทคนิคการนำระบบบัญชีต้นทุนไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและวิธีการ
จัดทำบัญชีต้นทุนแต่ละประเภท

7.  การจัดทำบัญชีแบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)
-  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าโสหุ้ย
-  ระบบต้นทุนงานสั่งทำ
-  การบันทึกบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งทำแบบแผนกผลิตเดียว
-  การบันทึกบัญชีระบบต้นทุนงานสั่งทำแบบแผนกผลิตหลายแผนก
-  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตำหนิ เศษซากวัตถุดิบ และวัตถุดิบสิ้นเปลือง
8.  การจัดทำบัญชีแบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process costing)
-  ลักษณะของต้นทุนช่วงการผลิต
-  การเปรียบเทียบระหว่างระบบการสะสมต้นทุนแบบต้นทุนงานสั่งทำกับต้นทุนช่วงการผลิต
-  ระบบการสะสมต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนช่วงการผลิต
-  รายงานต้นทุนการผลิต
-  การเพิ่มวัตถุดิบในกกระบวนการผลิต
-  การคำนวณงานระหว่างการผลิตต้นงวด
-  วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตแบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
-  วิธีคำนวณต้นทุนการผลิตแบบเข้าก่อนออกก่อน
-  ของเสีย ของมีตำหนิ เศษวัสดุและวัตถุดิบสิ้นเปลือง
9.  บัญชีต้นทุนมาตรฐาน (Standard costing)
-  การกำหนดต้นทุนมาตรฐาน
-  การวิเคราะห์ผลต่าง
-  การบันทึกบัญชีในระบบต้นทุนมาตรฐาน
10.  การวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์ พลอยได้
(Joint product & By-products)
11.  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร
12.  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
12 0 12 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba