ปัญหาการจัดทำงบการเงินรวมและฝึกปฏิบัติการจัดทำงบการเงินรวม Workshop (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2720

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,560 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,309 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาการจัดทำงบการเงินรวมและฝึกปฏิบัติการจัดทำ
งบการเงินรวม Workshop


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 12 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 12 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1 หลักการและวิธีการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
1. กิจการใดบ้างที่เข้าข่ายต้องจัดทำงบการเงินรวม
2. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินรวม
3. แนวปฏิบัติการจัดทำงบการเงินรวม เมื่อกิจการมีการควบคุมกิจการหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกิจการ
4. ข้อกำหนดทางการบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวมขอบเขตคำนิยามของคำว่า “การควบคุม” ที่จะใช้เป็นเกณฑ์
ในการกำหนดว่ากิจการใดจะนำมารวมในงบการเงินรวม
5. แนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการซื้อหรือรวมธุรกิจแบบunder common control
6. การวัดมูลค่าต้นทุนการรวมธุรกิจ
7. วิธีการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซื้อ
8. การตัดรายการระหว่างกันของบริษัทใหญ่บริษัทย่อย และการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
9. หากบริษัทแม่กับบริษัทลูกมีนโยบายบัญชีเรื่องเดียวกันที่ต่างกันจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในการจัดทำงบการเงินรวม
10. ข้อยกเว้นในการจัดทำงบการเงินรวมของกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน
11. ปัญหาที่มักพบในขั้นตอนของการจัดทำงบการเงินรวม
12. ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินรวมเพื่อไม่ให้ผิดพลาด
13. บริษัทใหญ่ไม่จำเป็นต้องนำเสนองบการเงินรวมในกรณีใดได้บ้าง

วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบการเงินรวม (Workshop)
1. กรณีซื้อสินทรัพย์อย่างเดียวไม่เอาธุรกิจ เช่น ซื้ออาคาร/ที่ดิน
2. กรณีซื้อสินทรัพย์พร้อมธุรกิจ (รับโอนหนี้สิน + พนักงาน +กระบวนการทำธุรกิจ)
3. การทยอยซื้อหุ้นในอีกบริษัทหนึ่ง จนมีอำนาจควบคุมบริษัทนั้นได้ (takeover)
4. บริษัทใหญ่ ซื้อหุ้นบริษัทย่อย มาเพื่อควบคุมชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี ก็จะขาย
5. กรณีถือหุ้นในบริษัทย่อยแล้วต่อมาลดสัดส่วนการถือหุ้นลง


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
12 0 12 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba