54 กลยุทธ์การแก้ไขปัญหางานบัญชีแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/2391

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.สิ่งที่ผู้จัดการต้องทราบในการบริหารจัดการระบบบัญชีและเอกสารทางภาษีอากรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร

2.วิธีวิเคราะห์ปัญหาภาษีอากรและเทคนิคในการวางแผนภาษีให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

3.การจัดระบบเอกสารให้ถูกต้องทั้งระบบบัญชีและสรรพากรยอมรับ พร้อม UPDATE หลักเกณฑ์ใหม่ของเอกสารรายจ่าย

4.เทคนิคการปรับปรุงและแก้ไขเอกสารรายจ่ายให้ถือเป็นรายจ่ายได้ ตามที่สรรพากรยอมรับ

5.เจาะลึกรายการในงบการเงิน สัญญาณบ่งชี้ที่มักถูกเรียกตรวจสอบ มุมมองที่ผู้จัดการบัญชีต้องระวังเป็นพิเศษในการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

6.งบแสดงฐานะการเงินจะสะท้อนความผิดพลาดในการเสียภาษีอย่างไร สัญญาณบ่งชี้ที่จะถูกเรียกตรวจสอบ รายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของอะไรบ้างที่ควรจัดการก่อนเกิดปัญหา

7.งบกำไรขาดทุนของกิจการรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มักถูกสรรรพากรประเมิน มีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์แก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

8.สรรพากรอ่านและวิเคราะห์อย่างไรว่า งบการเงินของกิจการผิดปกติและวิธีการตอบข้อโต้แย้งให้ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร

9.เจาะประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมประเด็นความผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ(บวกกลับ)

10.ปัญหาการรับรู้รายได้และการเลือกวิธีการรับรู้รายได้ให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดในทางภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อภาษีมูลค่าเพิ่ม

11.รายได้จากการขาย การให้บริการ และรายได้อื่นประเด็นที่กิจการเสียภาษีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง

12.รายได้ที่ยกเว้นภาษีเงินได้มีจริงหรือไม่และจะตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้องครบถ้วน

13.รายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการมีภาระภาษีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ มีประเด็นอะไรบ้างที่มักเสียไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้เสียภาษี

14.หากกิจการมีรายได้ หรือไม่ได้บันทึกบัญชีรายได้ และเสียภาษีไม่ครบถ้วนมีประเด็นใดบ้างที่จะถูกประเมินและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง

15. อะไรคือประโยชน์ที่คำนวณได้เป็นเงิน หากกิจการได้รับประโยชน์ที่คำนวณได้เป็นเงินจะเสียภาษีหรือไม่อย่างไร เช่นรางวัลจากกการขายตามเป้า จัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้า การให้สวัสดิการพนักงาน

16.รายได้อื่นกับภาระภาษีที่มักเสียไม่ครบถ้วนมีอะไรบ้างประเด็นความผิดพลาด ปัญหาในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

17.รายได้ที่สรรพากรสั่งให้เสียเพิ่ม หรือถูกประเมินเพิ่มเติม จะต้องปฏิบัติอย่างไรทั้งการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากร

18.การขายสินค้าหรือให้บริการที่ต่ำกว่าราคาตลาดสรรพากรมีวิธีการคำนวณหาราคาตลาดอย่างไร และขายหรือให้บริการต่ำกว่าราคาตลาดอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

19.ความแตกต่างของรายจ่าย (Expenditure)กับค่าใช้จ่าย (Expenses) ที่ผู้จัดการบัญชีต้องระมัดระวัง

20.มีวิธีพิจารณาอย่างไรว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญ

21.ผู้จัดการบัญชีควรจะกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไรว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นสินทรัพย์ต้องหักค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายอะไรที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ

22.ค่าใช้จ่ายในการขาย จุดอ่อนที่มักถูกประเมินมีอะไรบ้าง ประเด็นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

23.ค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร สูงเกินสมควรมีประเด็นการวิเคราะห์อย่างไร

24.รายจ่ายส่วนตัวให้โดยเสน่หา แยกพิจารณาอย่างไร และวิธีการจัดการให้ถือเป็นรายจ่ายได้

25.บริจาคอย่างไรให้ถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุด และถือเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า

26.ค่ารับรองหรือค่า Entertain จะกำหนดอย่างไรไม้ให้ถูกเจ้าพนักงานประเมินโต้แย้ง พร้อมประเด็นความผิดพลาดที่ต้องระมัดระวัง มีเอกสารประกอบอะไรบ้าง

27.ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม เทคนิคการจัดการให้ถูกต้อง และวิธีพิจารณาที่สำคัญ

28.กิจการจะหักค่าเสื่อมราคาและการเลือกหักค่าเสื่อมราคาอย่างไร ให้เสียภาษีประหยัดและถูกต้อง

29.รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีจะต้องเตรียมรับมือพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหา

30.การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของรายจ่ายที่กฎหมายให้สิทธิถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องระมัดระวังหากผิดพลาดมักถูกประเมิน

31.ประเด็นความผิดพลาดในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่ควรมองข้าม

32.ประเด็นความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่กิจการมักเข้าใจคลาดเคลื่อน เสียไม่ครบถ้วน

33.มีประเด็นอะไรบ้างในกรณีการใช้สิทธิขอภาษีซื้อคืนแต่ไม่ต้องนำส่งภาษีขายที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง

34.UPDATE หลักเกณฑ์ใหม่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องทราบ

35.ปัญหาการออกและแก้ไขใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้และใบลูกหนี้ความผิดพลาดที่ไม่ควรมองข้าม

36.การเลือกวิธีการส่งเสริมการขายที่ไม่ต้องเสียภาษีขายและขอภาษีซื้อคืนได้ หลักเกณฑ์วิธีการส่งเสริมการขายที่ถูกต้องที่ให้กิจการสามารถขอภาษีซื้อคืนได้และถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

37.ทำอย่างไรจะให้ขอภาษีซื้อคืนได้ และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

38.การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางเลือกที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องนำมาใช้มีวิธีอย่างไร

39.ปัญหาของค่าใช้จ่ายบางประเภทที่มักมีข้อโต้แย่งว่าเสียภาษีไม่ถูกต้องมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- การขายสินค้าพร้อมขนส่ง- ขายสินค้าพร้อมบริการ

- เช่ากับขนส่ง - เช่ารถพร้อมคนขับ

- บริการกับค่าเช่า - ค่ารับรองกับส่งเสริมการขาย

- ขายกับรับจ้างทำของ- สวัสดิการกับรายจ่ายส่วนตัว

40.ประเด็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย แยกพิจารณาอย่างไร

- กฎเหล็ก 4 ข้อ ที่ต้องระมัดระวังในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะหักอย่างไรไม่ให้ผิดพลาด

- ใครต้องรับผิดเมื่อหัดภาษี ณ ที่จ่ายไม่ครบถ้วน

41. ประเด็นความผิดที่มักเกิดขึ้นบ่อยในการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องวางระบบอย่างไร

- ค่านายหน้า- ค่าsoftware - ค่าดอกเบี้ย - ค่าเช่าสินทรัพย์ - วิชาชีพอิสระ - รับจ้างทำของ และบริการ

- การส่งเสริมการขาย - ค่าขนส่ง

42.มุมมองที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร

43.เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งให้สรรพากรยอมรับ จะต้องใช้ข้อมูลหรือเครื่องมือใด

44.มีรายงานอะไรบ้างที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีจะต้องทำเพื่อเตรียมรับมือการถูกเรียกตรวจสอบ

45.ปัญหาความแตกต่างของการกระทบยอดรายได้ ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ที่จะต้องระมัดระวัง

46.ประเด็นการบวกกลับ ไม่บวกกลับทางเลือกที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องตัดสินใจ และมีรายการอะไรบ้างที่ต้องบวกกลับและหักออก

47.เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีที่ผู้จัดการบัญชีต้องรู้

48.ภาษีที่มีสิทธิขอคืนได้แต่ไม่ได้ขอคืนทางบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรและจะตัดออกจากบัญชีได้หรือไม่

49.เอกสารทางบัญชีที่สรรพากรจะใช้มาประเมินภาษีได้

50.สิ่งที่นักบัญชีต้องจัดทำให้พนักงานภายในทราบเพื่อไม่ให้บริษัทต้องเสียภาษีเพิ่ม

51. ประเด็นปํญหาที่นักบัญชีต้องพบในการกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ. 30 ภ.ง.ด.53 ที่สรรพากรมักตรวจสอบ

52. ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบในการใช้สิทธิประโยชน์ทางบัญชีจากการซื้อทรัพย์สินใหม่

53.ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใข้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สิน

54. ปัญหาที่พบในการยื่น ภ.ง.ด.51 ที่นักบํญชีต้องระมัดระวัง

55. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba