Workshop 10 เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาปิดบัญชีและการจัดทำงบทดลองประจำเดือนแบบมือโปร

รหัสหลักสูตร : 21/2191

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

นักบัญชีมักจะพบปัญหาในการปิดบัญชี และการออกงบประจำเดือนที่ล้าช้า

ไม่ทันเวลาและปวดหัวกับการจัดทำเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องและทันต่อเวลาที่กำหนด จึงเป็นที่มา

ของหลักสูตรนี้ที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่เป็นเหมือนเครื่องมือในการปฎิบัติงาน

ให้ถูกกต้องและรวดเร็วพร้อมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างความ

เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

*รวดเร็ว

*ถูกต้อง

*มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรม

1. การบันทึกรายการตามเอกสารประกอบการลงบัญชี จุดที่ต้องตรวจสอบ

- ประเด็นเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่สมบูรณ์ พร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

- ปัญหาการระบุรหัสบัญชีผิดพลาด พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้อง

- ปัญหาการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างไม่ถูกต้อง นักบัญชีต้องแก้ไขอย่างไร

- ปัญหาถ้าบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนจะมีผลอยางไร และต้องแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

- การปรับปรุงรายการกรณีมีความผิดพลาด ควรมีขั้นตอนการอนุมัติปรับปรุงรายการอย่างไร

- กรณีมีการยกเลิกหรือมีการแก้ไขเอกสารแล้ว แต่ไม่ได้แก้ไขในโปรแกรมนักบัญชีจะทราบได้อย่างไรและแนวทางการตรวจสอบภายหลังที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

2. วิธีการกระทบยอดภาษีขายกับรายได้ทางบัญชี เพื่อยื่นรายงานภาษีขายให้ครบถ้วนและการบันทึกรายได้ไม่ให้ขาด

- ประเด็นใบกำกับภาษีขายที่ไม่สามารถนำมาบันทึกรับรู้รายได้ทางบัญชี นักบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร

- การกระทบยอดรายได้กับแผนกการเงิน ให้ถูกต้องและแม่นยำ

- กระทบบัญชีแยกประเภทภาษีขาย / รายได้ กับสำเนาใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย

- จำนวนเงินจากการกระทบยอด ภ.พ.30 กับรายได้ทางบัญชี ที่สรรพากรยอมรับ

- จำนวนเงินที่แสดงในรายงานภาษีขายสินค้าไปต่างประเทศ นักบัญชีจะต้องแสดงอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

- ปัญหาการออกใบลดหนี้จากการขายสินค้าไปต่างประเทศจะต้องแสดงรายงานภาษีขายต่อสรรพากรอย่างไร

- ปัญหาและผลกระทบจากการหลีกเลี่ยง / เลื่อนเวลาการออกใบกำกับภาษีขาย

3. วิธีการกระทบยอดภาษีซื้อกับรายจ่ายทางบัญชี เพื่อยื่นรายงานภาษีซื้อให้ครบถ้วน และบันทึกรายจ่ายไม่ขาด

- ประเด็นใบกำกับภาษีซื้อที่ไม่สามารถนำมาบันทึกรับรู้รายจ่ายทางบัญชี

- กระทบยอดรายจ่ายกับแผนกการเงิน ที่ถูกต้องและแม่นยำ

- กระทบบัญชีแยกประเภทภาษีซื้อ / รายจ่าย กับต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ

- กรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศจะบันทึกรับรู้รายการอย่างไร และแสดงรายงานภาษีซื้ออย่างไร

- กรณีได้รับใบกำกับภาษีซื้อ แต่ไม่ได้ยื่นในเดือนจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

4. การกระทบยอดตามบัญชีแยกประเภททั่วไปกับบัญชีแยกประเภทย่อย

- กระทบยอดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ (บัญชีคุม) กับ บัญชีลูกหนี้รายตัว

- ปัญหาและผลกระทบ เมื่อผลการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ กับ บัญชีลูกหนี้รายตัวไม่ตรงกัน

- กระทบยอดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ (บัญชีคุม) กับ บัญชีเจ้าหนี้รายตัว

- ปัญหาและผลกระทบ เมื่อผลการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ กับ บัญชีเจ้าหนี้รายตัวไม่ตรงกัน

5. การกระทบยอดสินค้าคงเหลือและแนวปฏฺบัติตามมาตรฐานการบัญชี

- กระทบยอดสินค้าคงเหลือระหว่าง บัญชีแยกประเภท : คลังสินค้า

- ปัญหาและผลกระทบ เมื่อผลการกระทบยอดสินค้าคงเหลือระหว่าง บัญชีแยกประเภท : คลังสินค้า ไม่ตรงกัน

- แนวทางปฏิบัติในการตรวจนับสินค้าเมื่อนำสินค้าไปฝากขาย

- การจัดการเอกสารในระบบคลังสินค้าทุกเดือนต้องทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดสินค้าขาด หรือ เกินจากรายงานสินค้า

- ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการรับฝากสินค้าจากลูกค้า

6. วิธีกระทบยอดภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 , ภ.พ.36, ภ.ง.ด.54

- จุดที่ต้องระวังถ้าไม่มีรายการจ่ายเป็นประจำ นักบัญชีต้องปฏฺบัติอย่างไร

- กรณีมีการจ่ายเป็นประจำทำอย่างไรไม่ให้ผิดพลาด และตรวจสอบได้ง่าย

7. การปิดบัญชีประจำเดือน สำหรับการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic ต้องปรับปรุงรายการสินค้าอย่างไร

8. ตรวจสอบรายการที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

9. ประเด็นปัญหางบทดลองไม่ลงตัว เกิดจากสาเหตุใดและจะป้องกันแก้ไขอย่างไร

10. ประเด็นปัญหางบแสดงฐานะทางการเงินไม่ลงตัว เกิดจากสาเหตุใด นักบัญชีจะป้องกันแก้ไขอย่างไร

11.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba