ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย

รหัสหลักสูตร : 21/8308

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามา
และไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.• 5 หลักเกณฑ์สําหรับคนที่ยื่นเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกับชาวต่างชาติหรือไม่?
• การคํานวณภาษีให้ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติให้ประหยัด
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของชาวต่างชาติ? มีแค่ไหน-ใช้อย่างไรให้ครบถ้วน
• คํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายชาวต่างชาติอย่างไรไร้ปัญหากับสรรพากร
การขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

ปัญหาการเสียภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติ
1.หลักการจัดเก็บภาษี
• หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)
หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule)
• 180 มีผลกับการเสียภาษีอย่างไรหรือไม่
2. การเสียภาษีของชาวต่างชาติ (Non-Resident) ตามประมวลรัษฎากรและ อนุสัญญาภาษีซ้อน
• ประโยชน์เพิ่มที่ได้รับจากการจ้างที่ถือเป็นเงินได้ และต้องเสียภาษีของ Expatriates
ผลกระทบทางภาษีและประเด็นภาษีซ้อนของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย
• เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีและวิธีการขจัดภาระภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
เงินได้ลักษณะใดบ้างที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยและภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศไทย
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีในประเทศไทยของ Expats ที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มี DTA
กับประเทศไทย
3. การวางแผนการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยตามคำสั่งของนิติบุคคล
ต่างประเทศ (Dependent Personal Services)
4. การเสียภาษีจากการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติตามสัญญาว่าจ้างในประเทศไทย
(Independent Personal Services) เพื่อเข้ามาช่วยเหลือบริษัทลูกในไทย
• ชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมี Work Permit หรือไม่ Work Permit จะมีผลกระทบกับการเสียภาษีใน
ไทยหรือไม่
5. เทคนิคการวางแผนภาษีเงินได้ให้ชาวต่างชาติ
• อย่างไรจึงจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
6. ความแตกต่างระหว่างเดินเดือน 40(1) กับ 40(2) ที่ชาวต่างชาติได้รับจากบริษัทนางจ้างในไทยต้อง
คำนวณภาษีอย่างไร
7. กรณีศึกษาภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติจากข้อหารือกรมสรรพากร


ปัญหาการเสียภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติ
1. การคำนวณภาษีหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงานชาวต่างชาติ ทำอย่างไรให้ไร้ปัญหา
2. ผลกระทบทางภาษีอากรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการจ่ายเงินให้ชาวต่างชาติ
3. ผลกระทบทางภาษีอากรจากการทำธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ,สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ
4. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของพนักงานชาวต่างชาติใช้อย่างไรให้ประหยัดภาษีที่สุด
• เงินได้ที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมเพื่อเสียภาษี
การหักค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้ และครอบครัว
การหักลดหย่อนจะได้สิทธิเหมือนพนักงานในประเทศไทยหรือไม่
• การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
5. การคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงานชาวต่างชาติมีวิธีคำนวนอย่างไร
6. สรุปประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการคำนวณภาษีให้พนักงานชาวต่างชาติ
7. การขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba