For Employees Across the Organization

เทคนิคการพูดและการใช้โทรศัพท์

การให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โน้มน้าวชักจูงใจลูกค้าได้ การสร้างความประทับใจในครั้งแรกจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อไป
การบริหารและจัดเก็บเอกสารอย่างครบวงจร

การบริหารจัดการเอกสารที่ดีและการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ช่วยป้องกันการสูญหาย และง่ายต่อการสืบค้น
การรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการอย่างมีคุณภาพและรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ หรือโกรธ !! หลักสูตรนี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิธีการให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน

ประสิทธิภาพของผลงานที่เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งในเรื่องงานและคน เริ่มต้นจากการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคนในองค์กร
ยิ้มสู้งาน

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม  แต่จะต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสนใจ กับปัญหาของบุคลากรให้มากขึ้น โดยต้องพัฒนาทัศนคติมุมมองทางความคิด 
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (professional presentation)

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) การนำเสนอให้มีประสิทธิภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานส่วนใหญ่นั้นจะเน้นการทำงานเป็นทีม ดังนั้นการที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อผลสำเร็จในงานได้ สิ่งสำคัญคือ การบริหารและพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  
เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก gen ด้วยหลัก disc

ในการทำงาน มักพบเจอผู้คนหลากหลายประเภท เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การทำความเข้าใจว่าบุคคลแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไร จะช่วยให้เราทราบว่าควรจะปฏิบัติตัวกับเขาในรูปแบบไหน
จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (quality awareness for productivity improvement)

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรเริ่มตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสำคัญของงาน และผลเสียที่จะเกิดขึ้น
FaLang translation system by Faboba