For Employees Across the Organization

การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงด้วยเทคนิค hou ren sou

สิ่งที่สำคัญและเป็นปัจจัยในการผลักดันให้ภารกิจภายในองค์กรดำเนินไปได้อย่างสำเร็จ ส่วนหนึ่งก็คือความสามารถในการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร 
การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจคือทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพื้นฐานของการแก้ปัญหาและตัดสินใจนั้น ก็คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการใช้เหตุผลเพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจ หาวิธีทางที
7q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่เป้าหมาย รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ประยุกต์ใช้ 7Q กับการทำงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างดีเลิศ
การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
FaLang translation system by Faboba