จัดอบรมภายใน (In-House Training)

โดย

 

    In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร และรับออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรครบวงจร
ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) บริหารจัดการ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน การบริหารทีมงาน และการพัฒนาตนเอง ฯลฯ แก่ภาครัฐ และภาคเอกชนด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญประกอบกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 1170 ระดับ 2 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร

 

                                                      

                   

                                

    1.  การวางแผนบริหารการเงินและการลงทุนเพื่อรับมือ “ก่อนเกษียณ”

   

    2.  Update กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

   

    3.  Update กฎหมายภาษีอากร 2566 พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 ก่อนยื่นแบบเสียภาษี
   
    4.  การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม Workshop    
    5.

 ความแตกต่างระหว่างภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร VS มาตรฐาน

 TFRS for NPAEs ตามหลักเกณฑ์ใหม่ และแนวปฏิบัติที่สำคัญ

   
    6.  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    
    7.  กฎหมายดิจิทัลประเด็นสำคัญและผลกระทบที่ทุกองค์กรต้องทราบ    
    8.

 EXCEL for Sales and Marketing (การใช้ Microsoft  Excel
 สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด)

   
    9.  เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ    
    10.  เทคนิคการนำเสนอเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ    

 

 

                                   

                      หลักสูตร                                 วิทยากร 
      ภาษีอากร       อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

       

      ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย

      อ.ชุมพร เสนไสย

       

      ภาษีเงินได้นิติบุคคล

      อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

       

      Disclosure Form       อ.สาโรช ทองประคำ        
      e-Withholding Tax       อ.ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์        
      DBD e-Filing       อ.อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์        
      อนุสัญญาภาษีซ้อน       อ.วิทยา เอกวิรุฬห์พร        
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน       ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ        
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      NPAEs (Part 1)
      อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง        
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      NPAEs (Part 2)
      ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข        
      การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชี       ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์        
      การบริการจัดการความเสี่ยงของ
      ระบบงานด้านบัญชีการเงิน
      อ.คํานึง สาริสระ        
      การคำนวณต้นทุนสินค้า       อ.รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

       

      นักบัญชีกับสิ่งที่ต้องเตรียมตัว
      ในการปิดบัญชี
      ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

       

      Incoterms 2020       อ.มนตรี ยุวชาติ

       

      Excel for Accounting       ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

       

      การบริหารความเสี่ยง       ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

       

      บทบาทของนักจัดซื้อ       อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

       

      เทคนิคการสรรหายุค 4.0       อ.พรเทพ ฉันทนาวี

       

      Essential Skills       อ.ณชดล อารีวงศ์

       

      เทคนิคการนำเสนอเพื่อการขาย       อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

       

      เทคนิคการพัฒนาตนเอง       ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

       

      เทคนิคการสร้างขวัญ

      และกำลังใจพนักงาน 

      ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต        
      มาตรการประกันสังคม       อ.สุจิตรา บุญชู        

 

 

                                 

  1.  ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อบรมแล้ว ต้องปฏิบัติอย่างไร ?    
  2.  การเก็บชั่วโมง CPD สำหรับนักบัญชี ความสำคัญอย่างไร ?    
  3. 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
 เป็นทางการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

    

 

 

                                     

  • สามารถออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการบรรยาย ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
    ขององค์กรได้มากกว่าการอบรมสัมมนาโดยทั่วไป
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะยิ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรมมาก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนจะลดลง
  • สามารถใช้สถานที่อบรมภายในองค์กร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่จัดอบรม
  • เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร

 

                                    

 

 

 

                             

               

            

                  

 

                 

 

                    

FaLang translation system by Faboba