ประวัติความเป็นมา

โดย


ธรรมนิติ องค์กรธุรกิจที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านวิชาชีพ เผยแพร่ ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นผลต่อการสร้างสรรค์สังคม ไทย ด้วยวิสัยทัศน์ ดังกล่าว การบริหารงานของธรรมนิติจึงมีความเป็น เอกภาพ โดดเด่นต่างจากองค์กรอื่น ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2490 สำนักงานทนายความธรรมนิติ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นโดย คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน เพื่อรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ซึ่งในเวลาต่อมาชื่อเสียงของธรรมนิติเป็นที่ยอมรับ อย่าง แพร่หลาย ในความ รอบรู้ทางวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต ถือได้ว่าเป็นสำนักงานทนายความชั้นหนึ่งนับเป็น ความ ภาคภูมิใจที่ผลักดัน ให้เกิดความสำเร็จในก้าวต่อไป ของธรรมนิติ 
ในปี พ.ศ. 2520 คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ได้ถึงแก่กรรมลง พร้อมกับได้มอบมรดกอันมีค่ายิ่งสำหรับธรรมนิติ คือ เจตนารมย์ที่ต้องการให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่ดับสูญภายใต้ร่มธง ธรรมนิติ โดยกำหนดไว้ชัดเจนว่ามิได้ยกกิจการให้แก่ผู้ใดหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะองค์กรจะไม่ดับสูญไปพร้อมอายุขัยของผู้นั้น การที่ไม่มี เจ้าของลิขสิทธิ์ขาดเพียงผู้เดียว

  z 01
 
z 02   ทำให้ ธรรมนิติมีความเป็นมหาชนตั้งแต่แรกเริ่มและนี่คือการวางเสาเอกให้แก่ธรรม นิติในยุคต่อมา บนรากฐานอันมั่นคง สร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารและนำไปสู่การกระจายตัวของเครือข่ายธุรกิจ วิชาชีพ ครบวงจร เจตนารมย์ดังกล่าวได้รับการสานต่อโดย คุณบุศย์ ขันธวิทย์ อดีต อธิบดีผู้พิพากษาภาคและอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ที่คุณประดิษฐ์ ให้ความเคารพนับถืออย่างสูง และ คุณไพศาล พืชมงคล ทนายความอาวุโสสูงสุดของสำนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการคนที่ 1 ในปัจจุบัน
ด้วยคำนึงถึงการพิทักษ์รักษามรดกของคุณประดิษฐ์ อย่างต่อเนื่องยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น คณะผู้บริหารได้เห็นพ้องให้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น บริษัท ธรรมนิติ จำกัด ในปี พ.ศ. 2521 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 400,000 บาท อันเป็นพื้นฐานองค์กรสมัยใหม่ที่ส่งผลให้ธรรมนิติได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวด เร็วในงานวิชาการ ทุกด้าน ทั้งงานกฎหมาย บัญชี ฝึกอบรมและสัมมนา ตลอดจนงานผลิตและจัดจำหน่ายเอกสารที่เสริมทักษะวิชาชีพ ในปี พ.ศ 2539 ธรรมนิติเติบโตและเปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และทำหน้าที่เสมือนธงนำของกลุ่มธรรมนิติ   z 03

"กลุ่มสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ" ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันที่ให้บริการความรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร การบริหารจัดการ และวิชาการในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และรูปแบบบริการที่หลายหลาย"

1. บริการฝึกอบรม สัมมนาวิชาการในด้านต่างๆ
โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรทั่วไปกับทางสถาบันมากถึงสองหมื่นกว่าราย ต่อปี ด้วยการผลิตหลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันประกอบด้วย
  • ด้านบัญชี
  • การเงิน
  • กฎหมายภาษีอากร
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
  • วิชาการด้านกฎหมายธุรกิจ
ทั้งนี้ ได้จัดให้มีเนื้อหาของหลักสูตรที่หลากหลายและสามารถรองรับกับกลุ่มผู้เข้า สัมมนาในระดับต่างๆได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้น ระดับปฎิบัติการ ระดับบริหาร หรือระดับวิชาการและเทคนิคขั้นสูง
 
2. ด้านสิ่งพิมพ์
ผลิตและจำหน่ายหนังสือวิชาการที่ทันสมัย และหลากหลายไปด้วยองค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือประมวลรัษฎากรที่มีผู้นิยมใช้มากที่ สุด
ผลิตและจำหน่ายวารสารรายเดือนทางด้านภาษีอากรและ กฏหมายธุรกิจสำหรับสมาชิก ที่ได้รับความเชื่อถือและความนิยมเลือกใช้สูงสุด ในชื่อ วารสารเอกสารภาษีอากร และวารสารกฎหมายธุรกิจ (Business Law & Human Resources)

 

3. Company Profile
Company Profile
คือเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของธรรมนิติ รวมทั้งบริการต่างๆ ของธรรมนิติ พร้อมช่องทางติดต่อสื่อสาร
FaLang translation system by Faboba