ความหมายราคาสินค้าคงเหลือ ตามประมวลรัษฎากร

โดย

 


 
ความหมายราคาสินค้าคงเหลือ ตามประมวลรัษฎากร

 
     สินค้า
     หมายถึง ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีใว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใดๆ และให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่นำเข้า สินค้าคงเหลือ หมายความรวมถึง สินค้าระหว่างทาง (Goods in Transit) ด้วย โดยให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ด้วยการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือดังกล่าว เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้เลือกถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ใดตามวิธีการทางบัญชีแล้ว ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นโดยสม่ำเสมอตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงได้

     ราคาทุน
     หมายถึง ราคาสินค้ารวมค่าใช้จ่ายในการซื้อ เช่น ค่าระวาง ค่าประกันภัย ค่าอากรขาเข้า ค่าขนถ่าย และค่าขนส่งจนถึงสำนักงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นๆ

     ราคาตลาด
     หมายถึง ราคาที่พึงซื้อขายกันตามปกติในตลาดของสินค้านั้นๆ

     ขั้นตอนการทำลายสินค้า
     คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.79/2541 และ ป.84/2542

     กลุ่มที่ 1 สินค้าที่ไม่สามารถเก็บไว้เพื่อรอการทำลายได้
     • รายงานตรวจสอบของเสีย
     • เข้าของเสียเข้า Stock
     • ผู้บริหารอนุมัติให้เป็นของเสีย
     • ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายบัญชี ร่วมกันสังเกตการณ์ + ผู้สอบบัญชี (พยาน)
     • ไม่ต้องแจ้งสรรพากร

     กลุ่มที่ 2 สินค้าที่สามารถเก็บไว้เพื่อรอการทำลายได้
     • รายงานตรวจสอบของเสีย
     • เข้าของเสียเข้า Stock
     • ผู้บริหารอนุมัติให้เป็นของเสีย
     • ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายบัญชี ร่วมกันสังเกตการณ์ + ผู้สอบบัญชี (พยาน)
     • ต้องแจ้งสรรพากรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการทำลาย

     ปัญหาภาษีที่เกิดจาก Stock สินค้าขาด-เกิน จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อสรรพากรเข้าตรวจแบบไม่ทันตั้งตัว

FaLang translation system by Faboba