เตรียมจัดทำข้อมูลทางการเงิน เพื่อจัดทำงบการเงินในปี 2567

โดย

 


 
เตรียมจัดทำข้อมูลทางการเงิน เพื่อจัดทำงบการเงินในปี 2567


     สำหรับกิจการ PAEs หรือกิจการ NPAEs ที่เลือกจัดทำบัญชีโดยใช้ TFRS for PAEs
     ศึกษา
          - การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชี ที่มีสาระสำคัญ
          - การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี กับ การแก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน
          - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ก่อให้เกิดมูลค่าที่เท่ากัน
     ทบทวน
          - การเปิดเผยข้อมูลนโยบายบัญชีในอดีตให้เหลือที่สำคัญ
          - การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีกับ การแก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน
     - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ก่อให้เกิดมูลค่าที่เท่ากัน รับรู้ไว้ถูกต้องหรือไม่

     สำหรับกิจการ NPAEs
     ศึกษา
          - ข้อกำหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่
          - งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ/งบการเงินรวม
          - รายการหนี้สูญรับคืน
          - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
          - การแสดงรายการที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
          - การแสดงรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
          - การถือปฏิบัติกับรายารอนุพันธ์ - การบันทึกรายการรวมธุรกิจเป็นการซื้อสินทรัพย์
     ทบทวน
          - ทางเลือกของนโยบายการบัญชีที่สามารถนำมาปรับใช้กับการจัดทำงบการเงิน

 

FaLang translation system by Faboba