การควบคุมภายในที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร

โดย

 


 
การควบคุมภายในที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร


    1.การจัดผังโครงสร้างองค์กร และ ผังโครงสร้างแต่ละหน่วยงาน
        •การกำหนดเป้าหมาย / แผนงาน
        •การแบ่งแยกหน้าที่ / สายการบังคับบัญชา / การกำหนด Job Description
        •การกำหนดช่วงค่าจ้างและเงินเดือน /การกำหนดอัตรากำลังพล

    2. อำนาจในการอนุมัติ
        •การกำหนดกิจกรรม / งาน / จำนวนเงิน / ความเหมาะสมตามตำแหน่งงาน

    3.การกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน
        •การกรอก / เกณฑ์ กำหนดให้ปฏิบัติ
        •กำหนดวิธีการปฏิบัติ ( Procedure WP-WI , ระเบียบปฏิบัติ , คู่มือการปฏิบัติงาน ) -การกำหนดเอกสารหลักฐานประกอบรายการ -การสอบทาน การยืนยันและการกระทบยอด

    4.การกำกับ ติดตามดูแล
        • การกำกับ ติดตามดูแล นโยบาย – วิธีการปฏิบัติ ที่ได้กำหนดไว้นั้น มีการปฏิบัติจริง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

FaLang translation system by Faboba