ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส

โดย

 


 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส


อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • ค่านายหน้า ค่าชิปปิ้ง (มาตรา 40(2)) ร้อยละ 3
 • ค่าลิขสิทธิ์ (มาตรา 40(3)) ร้อยละ 3
 • ดอกเบี้ย มาตรา (มาตรา 40(4)(ก)) ร้อยละ 1
 • เงินปันผล (มาตรา 40(4)(ข)) ร้อยละ 10
 • ค่าเช่า (มาตรา 40(5)) ร้อยละ 5
 • ค่าวิชาชีพ (มาตรา 40(6)) ร้อยละ 3
 • รับเหมา (มาตรา 40(7)) ร้อยละ 3
 • มาตรา 40(8)
  - ค่าแสดง ร้อยละ 5
  - รางวัล ประกวด แข่งขัน ชิงโชค ร้อยละ 5
  - โฆษณา ร้อยละ 2
  - ค่าจ้างทำของ ร้อยละ 3
  - ค่าบริการ ร้อยละ 3
  - รางวัล ส่วนลด ประโยชน์จากการส่งเสริมการขาย ร้อยละ 3
  - ค่าเบี้ยประกัน วินาศภัย ร้อยละ 1
  - ค่าขนส่ง ร้อยละ 1

*** ผู้รับเป็นมูลนิธิ สมาคม ถูกหักร้อยละ 10
*** จำนวนเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องมีจำนวนตามสัญญาหนึ่งๆ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แม้จะจ่ายครั้งหนึ่งไม่ถึง 1,000 บาท

 

FaLang translation system by Faboba