องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงิน

โดย

 


 
องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงิน

 

    1.งบฐานะทางการเงิน 
    
งบการเงินที่แสดงสถานะการเงินของกิจการในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นรอบบัญชี เพื่อแสดงให้ทราบว่ากิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร

    2.งบกำไรขาดทุน
    
งบการเงินที่แสดงผลประกอบการของกิจการว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไร ในรอบระยะเวลาหนึ่ง

    3.งบกระแสเงินสด
    
งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน

    4.งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
    
งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

    5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
    
รายการที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงิน เช่น นโยบายการทำบัญชีและเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน


FaLang translation system by Faboba