บริษัทในไทยจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ส่งไปประจำสาขา ของบริษัทที่ต่างประเทศ บริษัทต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

โดย

 


 
บริษัทในไทยจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่ส่งไปประจำสาขา
ของบริษัทที่ต่างประเทศ บริษัทต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

 

     มาตรา 40  เงินได้พึงประเมินนั้นคือ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด

     (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

     มาตรา 41  ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย หรือเนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศ

     การที่บริษัทในไทยจ่ายเงินเดือนให้พนักงานที่บริษัทส่งไปประจำสาขาที่ต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งโอนเข้าบัญชีพนักงานในประเทศไทย อีกส่วนโอนเข้าบัญชีพนักงานที่ต่างประเทศ ส่วนที่จ่ายเข้าบัญชีต่างประเทศถือเป็นเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร และผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

FaLang translation system by Faboba