รวมหลักสูตรอบรมที่ได้รับการรองจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถลงรายจ่ายได้ 250%

โดย

 


  


หลักสูตรดังกล่าวนี้ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม (Public Training)หรือจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง (In-House Training)
ที่จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Professional)

อ้างอิง : ตามพรฎ.ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 778) พ.ศ. 2566
และประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับมาตรการภาษี 250% ประจำปี 2567 (ฉบับที่ 1)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/4bqNIJHเดือนพฤษภาคม
ลำดับ วัน/เวลาที่อบรม หลักสูตร วิทยากร โรงแรม ราคา (บาท) Booking
สมาชิก บุคคล
ทั่วไป
1 ศ. 17 พ.ค. 67
09.00-16.30 น.

Data Analytics
การบริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย  อินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพ
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
2 ศ. 17 พ.ค. 67
09.00-16.30 น

Data Analytics
การบริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย 3,800
VAT 266
4,066
4,300
VAT 301
4,601

เดือนมิถุนายน
ลำดับ วัน/เวลาที่อบรม หลักสูตร วิทยากร โรงแรม ราคา (บาท) Booking
สมาชิก บุคคล
ทั่วไป
3 พ. 12 มิ.ย. 67
09.00-16.00 น.
Excel Advanced
เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการทำงานที่หลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข สวิสโฮเต็ล
กรุงเทพฯ รัชดา
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
4 พฤ. 27 มิ.ย. 67
09.00-16.30 น.

Data Analytics
การบริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี

 ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย สวิสโฮเต็ล
กรุงเทพฯ รัชดา
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
5 ศ. 28 มิ.ย. 67
09.00-16.30 น.
 Pivot Table Excel
เพื่อการสร้างรายงานทางบัญชี
(Workshop)
 ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย สวิสโฮเต็ล
กรุงเทพฯ รัชดา
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
เดือนกรกฎาคม
ลำดับ วัน/เวลาที่อบรม หลักสูตร วิทยากร โรงแรม ราคา (บาท) Booking
สมาชิก บุคคล
ทั่วไป
6 พฤ. 11 ก.ค. 67
09.00-16.00 น.
 เทคนิคการใช้ Excel เพื่อ
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข โนโวเทล บางนา 4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
7 ศ. 19 ก.ค. 67
09.00-16.30 น.
 กระบวนการและขั้นตอน
ของระบบบัญชีดิจิทัล
(Digital Accounting)
ดร.อรัญญา นาคหล่อ  แกรนด์ ฟอร์จูน
กรุงเทพฯ
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
8 พฤ. 25 ก.ค. 67
09.00-16.30 น.
 Data Analytics
การบริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย อินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพ
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
9 พฤ. 25 ก.ค. 67
09.00-16.30 น.
Data Analytics
การบริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย 3,800
VAT 266
4,066
4,300
VAT 301
4,601
เดือนสิงหาคม
ลำดับ วัน/เวลาที่อบรม หลักสูตร วิทยากร โรงแรม ราคา (บาท) Booking
สมาชิก บุคคล
ทั่วไป
10  พฤ. 8 ส.ค. 67
09.00-16.00 น.


Excel Advanced
เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการทำงานที่หลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข แอมบาสซาเดอร์ 4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
11  ศ. 16 ส.ค. 67
09.00-16.30 น.
 e-Payment System
กระบวนการรับ-จ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ประกอบการ
และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน
 
คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย
อินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพ
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
12  ศ. 16 ส.ค. 67
09.00-16.30 น.
 Pivot Table Excel
เพื่อการสร้างรายงานทางบัญชี
(Workshop)
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย อินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพ
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
13  ศ. 30 ส.ค. 67
09.00-16.30 น.
Data Analytics
การบริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย  สวิสโฮเต็ล
กรุงเทพฯ รัชดา
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
14  ศ. 30 ส.ค. 67
09.00-16.30 น.
Data Analytics
การบริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย 3,800
VAT 266
4,066
4,300
VAT 301
4,601

www.dst.co.th
Call center บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 02-555-0700 กด 1
  Dharmniti Seminar & Training      @dharmnitiseminar
 

 

FaLang translation system by Faboba