Data Analysis ในงาน HR ดีอย่างไร?

โดย

 


 
Data Analysis ในงาน HR ดีอย่างไร?

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีข้อมูลภายในองค์กรอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ vision ขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวมได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากอีกด้วย 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร (Training & Development Plan) เพื่อประเมินความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะของแต่ละหน่วยงาน สำหรับวางแผนพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับเนื้องาน รวมไปถึงการเลือกหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมซึ่งสามารถวัดผลการเรียนรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน (Improve Recruitment Process) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตั้งเป้าหมายในการรับสมัครงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกพนักงานให้ตรงตามเป้าหมายและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้สมัครอีกด้วย 3.เพิ่มโอกาสในการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนานยิ่งขึ้น (Employee Retention & Engagement) เชื่อกันว่าการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีจะช่วยรักษาให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา โดยแบ่งกลุ่มพนักงานที่มีแนวโน้มทำงานในระยะยาว หรือ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสลาออกสูง เพื่อลดปัญหาพนักงานลาออกบ่อย ซึ่งเป็นต้นทุนที่เสียเปล่าได้ และจัดทำโปรแกรมดูแลพนักงานในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 4. วิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม เพื่อการวางแผนกลยุทธ์และง่ายต่อการตัดสินใจ (Strategies and Decision Making) การนำเสนอข้อมูลที่มีความถูกต้องและครอบคลุม เป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร การวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมจะช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

FaLang translation system by Faboba