การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตาม TFRS 9

โดย

 


 
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ตาม TFRS 9

Hedged item รายการที่กิจการต้องป้องกันความเสี่ยงเป็นได้ทั้งสินทรัพย์หรือหนี้สินที่กิจการได้รับรู้ในงบการเงิน เช่น ลูกหนี้ , เจ้าหนี้ , เงินกู้ ฯลฯ Hedging instrument เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง เช่น ตราสารอนุพันธ์ ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ที่เป็น written option สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ *** เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ใช้บ่อยๆ คือ “ตราสารอนุพันธ์” เนื้อหาหน้า 2 : ประเภทของการป้องกันความเสี่ยง 1.การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value hedge) 2.การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (Cash flow hedge) 3.การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในการดำเนินงานในต่างประเทศ (Hedge of a net investment in a foreign operation)

FaLang translation system by Faboba