การจ่ายเงินไปต่างประเทศผู้จ่ายจะมีภาระภาษีอะไรบ้าง

โดย

 


 
ภาษีที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้จ่ายจะต้องนำส่ง
จากการจ่ายเงินไปต่างประเทศ


    ผู้จ่าย จ่ายเงิน ให้ผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ
    หากผู้รับเงินต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย
        * ผู้จ่ายต้องหักภาษีเงินได้นำส่ง
        * ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

    หากผู้รับเงินไม่ต้องไม่ต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย
        * ผู้จ่ายไม่มีภาระนำส่งภาษี
        ** ประเด็นเกี่ยวกับภาษีเงินได้กับภาษีมูลค่าเพิ่มต้องพิจารณาแยกกัน**

    1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากเงินได้ที่จ่ายตาม....
        - มาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน เงินเดือน ค่างจ้าง
        - มาตรา 40(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ เช่น ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา
        - มาตรา 40(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
        - มาตรา 40(4) ดอกเบี้ย ปันผล ผลประโยชน์จากการโอนหุ้น
        - มาตรา 40(5) เงินได้หรือประโยชน์อย่างอื่นเนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน
        - มาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชิพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ
        - มาตรา 40(7) เงินได้จากการรับเหมา
        - มาตรา 40(8) เงินได้จากธุรกิจ พาณิชย์ อุตสาหกรรม ขนส่ง และอื่นๆ
        * กรณีจ่ายเงินได้ให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างประเทศ

    2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
        - การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบภ.พ.36 (มาตรา83/6) ไม่ว่าจะจ่ายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างประเทศ
        ** ทั้งนี้ ภาระภาษีดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ อาจจะไม่ต้องเสีย ถ้าได้รับประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน **

 

FaLang translation system by Faboba