ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2566

โดย

 


 
ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2566

   ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2566 มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้ ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้มีการลดค่าธรรมเนียมโอนที่ดินจาก 2% เหลือ 1% และค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในปี 2566 และเพื่อช่วยเหลือให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องและผู้ประกอบการกลับมาประกอบธุรกิจได้เร็วขึ้น
   ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลแค่กับที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ในกรณีที่ดินทั่วไปจะยังคงคิดค่าภาษีโอนที่ดินตามเดิม และมาตรฐานลดค่าธรรมเนียมโอนที่ดินจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
   ทั้งนี้ มาตรการลดค่าธรรมเนียมค่าโอนที่ดินมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ได้แก่ ราคาซื้อขายและราคาประเมินต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท และผู้ซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

   ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินแต่ละกรณีแตกต่างกันอย่างไร
   ในปัจจุบันการโอนที่ดิน-โอนบ้าน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมโอนที่ดินจะขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยสามารถแบ่งค่าธรรมเนียมโอนที่ดินออกเป็น 6 กรณี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   (1) ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ลูกที่เกิดระหว่างพ่อแม่ที่มีการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ลูกดังนี้
      • ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน : 0.5%
      • ค่าอากรแสตมป์ : 0.5%
      • ค่าภาษีเงินได้ : ในกรณีราคาซื้อขายไม่เกิน 20 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้น แต่ถ้าราคาขายเกิน 20 ล้านบาท ต้องเสียภาษี 5%

   (2) ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือผู้เป็นพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จะต้องเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติม ตามกำหนดภาษีค่าโอนที่ดินปี 2565 ด้วย
      • ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน : 0.5%
      • ค่าอากรแสตมป์ : 0.5% หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%
      • ค่าภาษีเงินได้ : เสียภาษีตามขั้นบันได และสามารถนำไปลดหย่อนได้ 50%

   (3) ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้คู่สมรส ในกรณีสามี-ภรรยาจดทะเบียนสมรสกันและต้องการโอนที่ดินให้กัน จะมีค่าธรรมเนียมโอนที่ดินดังนี้
      • ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน : 0.5%
      • ค่าอากรแสตมป์ : 0.5% หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%
      • ค่าภาษีเงินได้ : เสียภาษีตามขั้นบันได และสามารถนำไปลดหย่อนได้ 50%

   (4) ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้ญาติ ในกรณีโอนที่ดินให้ญาติตามสายเลือด ไม่ว่าจะเป็นพี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ซึ่งในกรณีนี้รวมไปถึงลูกบุญธรรม ลูกสะใภ้ และลูกเขยจะมีค่าธรรมเนียมโอนที่ดินให้กับญาติดังนี้
      • ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน : 2% ในกรณีโอนให้ผู้สืบสันดานคิดค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 0.5%
      • ค่าอากรแสตมป์ : 0.5% หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%
      • ค่าภาษีเงินได้ : เสียภาษีตามขั้นบันได และสามารถนำไปลดหย่อนได้ 50%

   (5) ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินมรดก ในกรณีที่โอนที่ดินมรดกจะคิดค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก ปี 2558 ดังนี้
      ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน :
         บุพการี คู่สมรส และผู้สืบสันดาน คิด 0.5%
         ญาติตามสายเลือด บุตรบุญธรรม และบุคคลอื่น คิด 2%
      ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีเงินได้ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ : ได้รับการยกเว้น
      ค่าภาษีมรดก :
         ราคาที่ดินไม่เกิน 100 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้น
         ราคาที่ดินเกิน 100 ล้านบาท จะคิดภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท ดังนี้
            • บุพการีและผู้สืบสันดาน 5%
            • ญาติตามสายเลือดและบุคคลอื่น 10%
            • คู่สมรสตามกฎหมายจะได้รับการยกเว้น
   (6) ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินซื้อขาย กรณีสุดท้าย คือ ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินแบบซื้อขาย มีค่าใช้จ่ายดังนี้
         ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน : 2%
         ค่าอากรแสตมป์ : 0.5% หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%
         ค่าภาษีเงินได้ : เสียภาษีตามขั้นบันได และสามารถนำไปลดหย่อนตามปีที่ถือครอง

 

  จากบทความ “ภาษีและค่าใช้จ่าย เมื่อซื้อ-ขายที่ดิน”
  Section: Tax Talk / Column: Tax Tips
  อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่...วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 43 ฉบับที่ 505 เดือนตุลาคม 2566
  หรือสมัครสมาชิก “วารสารเอกสารภาษีอากร” เพื่อรับสิทธิอ่านและสืบค้นบทความ ผ่านระบบ e- Magazine Index

 
 
FaLang translation system by Faboba