จุดบกพร่องที่มักพบในงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบบัญชี

โดย

 


 
จุดบกพร่องที่มักพบในงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบบัญชี


1. ดอกเบี้ยค้างรับ ธนาคาร
2. เช็คหมดอายุ และรายการที่ติดงบกระทบยอด
3. ดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร
4. กำไรขาดทุนจากการปรับค่าเงินลงทุน
5. ค่าเผื่อหนี้หนี้สงสัยจะสูญ
6. ดอกเบี้ยค้างรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
7. การปรับปรุงสินค้าล้าสมัย /เสื่อมคุณภาพ
8. การจัด Current Partion เงินกู้ยืมระยะยาว
9. การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
10. การปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

FaLang translation system by Faboba