หนี้สูญ ประเด็นการจำหน่าย

โดย

 

 
 
หนี้สูญ ประเด็นการจำหน่าย


ตารางการจำหน่ายหนี้สูญ

วิธีการทวงถาม

ลูกหนี้มีจำนวน
ไม่เกิน 2 แสน

ลูกหนี้มีจำนวน
ไม่เกิน 2 ล้าน

ลูกหนี้มีจำนวน
เกินกว่า 2 ล้าน

   1. ทวงถามด้วยตนเอง

  ต้องดำเนินการจนถึงที่สุด โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม
  อย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชำระหนี้ โดยปรากฏว่า
  (1) ลูกหนี้ตาย/สาบสูญและไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ได้
  (2) ลูกหนี้เลิกกิจการ และเจ้าหนี้อื่นมีบุริมสิทธิ
  เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้

   2. ฟ้องร้องในคดีแพ่ง

ไม่ต้องดำเนินคดี หากมีหลักฐานการทวงถามตามสมควร แก่กรณีแล้ว แต่ไม่ได้รับชำระหนี้ และหากจะฟ้องต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระ เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องแล้ว ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการมีคำสั่งอนุมัติให้จำหน่ายหนี้สูญภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ต้องดำเนินคดีจนถึงที่สุด โดยศาลมีคำสั่ง/คำบังคับแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ ชำระหนี้ได้

   3. ฟ้องร้องในคดี
       ล้มละลาย

ไม่ต้องดำเนินคดี หากมีหลักฐานการทวงถามตามสมควร แก่กรณีแล้ว แต่ไม่ได้รับชำระหนี้ และหากจะฟ้องต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระ เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องแล้ว ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการมีคำสั่งอนุมัติให้จำหน่ายหนี้สูญภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ต้องดำเนินคดีถึงที่สุด
1.มีการประนอมหนี้โดยศาลมีคำสั่ง เห็นชอบ
2.ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคล ล้มละลายต้องมีการแบ่งเฉลี่ย ทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว

   4. กรณีปฏิบัติตามแผน
       ฟื้นฟูกิจการ

   

หนี้ในส่วนที่ได้ปลดหรือประนอมหนี้ให้ลูกหนี้ ให้จำหน่ายหนี้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามวิธีที่ 1 ถึงวิธีที่ 3 ข้างต้น

 

FaLang translation system by Faboba