บริการใดบ้าง ที่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

โดย

 


 
บริการใดบ้าง ที่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0


    มาตรา 80/1 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ....
        (2) การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
    การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศให้รวมถึง การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร เพื่อใช้ผลิตสินค้าในเขตปลอดอากรส่งออกเพื่อส่งออก และการให้บริการที่กระทำในเขตดังกล่าวเพื่อใช้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้วย
    บริการที่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 (มาตรา 80/1(2) และประกาศ VATฉบับที่ 105
* บริการที่ให้บริการในประเทศ - ผู้รับบริการอยู่นอกประเทศและใช้บริการนั้นนอกประเทศ
* บริการสร้างหรือซ่อมเรือ ซ่อมเครื่องบิน : ขนส่งระหว่างประเทศ
* บริการรับประกันวินาศภัย สำหรับทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือสำหรับสินค้าที่ได้ส่งออกนอกราชอาณาจักร
* ให้บริการ ผู้ใช้บริการอยู่ในเขตปลอดอากร เป็นบริการเพื่อผลิตสินค้าเพื่อส่งออกของผู้ใช้บริการ

FaLang translation system by Faboba