จะทำอย่างไร ให้ Line Manager (LM) รู้บทบาทของตน และมีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน

โดย

 


 
จะทำอย่างไร ให้ Line Manager (LM) รู้บทบาทของตน
และมีส่วนช่วยสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน


     การกำหนดบทบาทให้ Line Manager (LM) รับรู้ว่าพวกเขาเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยสร้าง Career Path ให้กับพนักงาน ด้วยการให้ LM เป็นทีมที่ปรึกษาสายอาชีพ (Career Counselor Group หรือ CCG) ให้กับพนักงาน ซึ่ง CCG มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

     • เข้าร่วมรับฟังแนวคิดการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตามวัน เวลา ที่ HR กำหนดขึ้น
     • ให้ความร่วมมือกับทีม HR ในการเรียนรู้แนวทางและวิธีการออกแบบ “ทางเดิน” หรืออนาคตให้กับพนักงานที่ตนเองดูแล
     • ออกแบบ “เส้นทางหรือลู่วิ่งความก้าวหน้าในสายอาชีพ” ตามกรอบแนวทางที่กำหนดขึ้น รวมถึงจัดทำ/ปรับปรุง/ทบทวนเกณฑ์ตามกรอบแนวทางที่กำหนด เช่น จัดทำ หรือทบทวนเกณฑ์สมรรถนะ (Competency) หรือเกณฑ์ KPIs ของตำแหน่งงาน เป็นต้น
     • พูดคุยกับพนักงานถึงโอกาสเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเป็นโค้ชที่ปรึกษาในสายอาชีพให้กับพนักงาน
     • กระตุ้นจูงใจให้พนักงานมองเห็นอนาคต หรือความก้าวหน้าในการทำงาน เมื่อพวกเขายังคงทำงานอยู่กับองค์การ
     • ประเมินสมรรถนะของพนักงาน ทั้งสมรรถนะปัจจุบันและสมรรถนะของตำแหน่งงานเป้าหมายที่พนักงานอยากจะเติบโตต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานที่สูงขึ้น หรือตำแหน่งงานที่จะโอนย้ายไป
     • วางแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคน (Individual Development Plan : IDP) เพื่อให้พวกเขามีเส้นทาง หรือเติบโตตามสายอาชีพที่พวกเขาได้วางแผนไว้
     • พัฒนาพนักงานแต่ละคนตาม IDP ที่กำหนด ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามแผน IDP ที่กำหนด
     • สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแต่ละคน และรายงานผลการดำเนินงานในการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ให้กับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงาน HR รับรู้

     สรุปว่า บุคคลที่อยู่ในทีมที่ปรึกษาสายอาชีพ (Career Counselor Group หรือ CCG) จึงไม่ใช่หน้าที่ของทีม HR เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำงานร่วมกันระหว่างทีม HR กับ Line Manager ซึ่งทีม HR จะมีหน้าที่ช่วยให้การทำงานของ CCG ง่ายขึ้น

 

  บางส่วนจากบทความ : “ปรับบทบาท Line Manager ให้เป็น Career Counselor Group ”
  โดย : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ / Section : HRM/HRD / Column : Performance Management

  อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...วารสาร HR Society ปีที่ 21 ฉบับที่ 245 เดือนพฤษภาคม 2566

 
 
FaLang translation system by Faboba