การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัด

โดย

 


 
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัด


         ถือเป็นประเด็นที่น่าจะต้องเข้าใจและทันตามการเปลี่ยนแปลงเพราะกฎหมายมีการประกาศ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ คือ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัด สำหรับข้อแก้ไขของกฎหมายนี้ที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

         1. ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 2 คนสามารถเข้าชื่อกันเพื่อทำหนังสือบริคณฑ์สนธิ และเพื่อตั้งบริษัทขึ้นได้ โดยผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องเข้าชื่อซื้อหุ้น ดังนั้นจึงสรุปเป็นที่เข้าใจกันได้ว่า “บริษัทจำกัด มีผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป” ลดลงมาจากเดิมที่ต้องมี 3 คน เพื่อให้การประกอบธุรกิจของ SMEs สามารถจัดตั้งและทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่มีอุปสรรคทางด้านกฎหมายมากนัก ทั้งนี้ หนังสือบริคณห์สนธิที่ทำขึ้นต่อนายทะเบียนนั้นต้องนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 3 ปี นับจากวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณฑ์สนธิ
         จากการแก้ไขข้อกำหนดเรื่องนี้ ทำให้การเลิกบริษัทโดยคำสั่งศาลอาจสามารถกระทำได้เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงเหลือ 1 คน ด้วยเช่นกัน

         2. เกี่ยวกับใบหุ้น ในกรณีที่มีการออกใบหุ้นในใบหุ้นต้องมีการลงนามโดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน และประทับตราของบริษัท (ถ้ามี) หากมีการจดทะเบียนตราบริษัทไว้ด้วย จากเดิมกำหนดไว้เพียงให้มีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงนามในใบหุ้น

         3. กฎหมายได้มีการแก้ไขเพื่อให้การประชุมผ่านสื่อเทคโนโลยีที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำได้ เว้นแต่ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

         4. การประชุมใหญ่นั้นต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 2 คน และนับจำนวนหุ้นได้ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด จากเดิมไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นไว้ มีเพียงแต่การกำหนดจำนวนหุ้นที่ได้ตั้งแต่ 1 ใน 4 ของทุน ซึ่งจะกระทบกับกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 คนที่ถือหุ้นเกินกว่า 25% ขึ้นไป

         5. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่กรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ต้องมีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 7 วันด้วย

 

  บางส่วนจากบทความ : :  “Hot Issue ในแวดวงบัญชีและภาษีปี 2566”
  โดย : วิทยา เอกวิรุฬห์พร Section : Accounting Style/ Column : CPD Talk

  อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...วารสาร CPD & Account ปีที่ 20 ฉบับที่ 230 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 
 
FaLang translation system by Faboba