ขายหุ้นมีภาษีอะไรบ้าง

โดย

 


 
ขายหุ้นมีภาษีอะไรบ้าง


         ภาษีขายหุ้นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เก็บภาษีการขายหุ้น หรือ Financial Transaction Tax ซึ่ง “ภาษีขายหุ้น” คืออะไร เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าภาษีขายหุ้นมีอะไรบ้าง

1. ภาษีเงินได้
         1.1 ผลกำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain Tax)
         ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วน โอนหน่วยลงทุน หรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก รวมทั้งเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
                  • เป็นภาษีที่เกิดจากส่วนต่างราคาในการขายหุ้น โดยคิดเฉพาะส่วนที่เป็นกำไร เช่น ซื้อหุ้นบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งมาในราคา 20 บาท และขายไปที่ราคา 21 บาท กำไรจากส่วนต่างราคาเท่ากับ 21 - 20 = 1 บาท ตัวเลขจะถูกนำไปคำนวณเงินได้นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการเก็บภาษีส่วนนี้สำหรับนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ข้อ 2 (23) เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตร แต่จะมีการเรียกเก็บกับนิติบุคคลที่มีกำไรส่วนนี้
         1.2 ภาษีจากเงินปันผล (Dividend Tax)
                  • เป็นภาษีที่เกิดจากการที่นักลงทุนได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่นักลงทุนถือหุ้นอยู่ โดยจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ในอัตรา 10% เสมอ และมีทางเลือกให้นักลงทุนสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ผ่านการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีนั่นเอง

2. ภาษีอื่น ๆ
         2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
                  • เป็นภาษีที่เก็บจากค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น โดยในปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่อัตรา 7% ของมูลค่าค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมซื้อหุ้นหรือขายหุ้นก็ตาม
         2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
                  • เป็นภาษีจากธุรกรรมการขายหุ้น (Transaction Tax) ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคำนวณจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเดิมได้กำหนดการเสียภาษีในอัตรา 0.10% (อัตราตามมาตรา 91/6 (1)) ของมูลค่าที่ขาย แต่ภาษีดังกล่าวได้รับการยกเว้นมาตั้งแต่ปี 2534 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 240) พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน

 

  จากบทความ “ภาษีขายหุ้น” Section: Tax Talk / Column: Tax Tips
  อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่...วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 42 ฉบับที่ 497 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
  หรือสมัครสมาชิก “วารสารเอกสารภาษีอากร” เพื่อรับสิทธิอ่านและสืบค้นบทความ ผ่านระบบ e- Magazine Index

 
 
FaLang translation system by Faboba