หลักสูตรอบรมออนไลน์ virtual training เดือนพฤษภาคม 2564

โดย

 หลักสูตรอบรมออนไลน์ VIRTUAL TRAINING


  ≡ รายละเอียด
 

 
  โปรโมชั่นพิเศษ !!! เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 2 ท่าน  รับส่วนลดทันที 200 บาท  
 
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
 
 1. Virtual Training หมายถึงหลักสูตรอบรมออนไลน์ผ่านทาง Facebook LIVE ,Facebook Live Rerun , ZOOM เท่านั้น
  2. สำหรับหลักสูตรอบรมออนไลน์ Virtual Training ราคาหลักสูตรละ 500 บาทขึ้นไป (ราคายังไม่รวม VAT)
  3. เฉพาะหลักสูตรอบรมออนไลน์ Virtual Training ที่จัดในเดือนพฤษภาคม 2564  เท่านั้น
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้


วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร บรรยายโดย  
สามารถเลือก
วัน-เวลา
อบรมได้เอง
HR กับการทำงานรูปแบบใหม่
Remote Working
อ.พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
(ครูอ้อ)
วันเสาร์ที่
8 พฤษภาคม 2564
09.00-12.30 น.
บทบาทและความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (DPO) ตามพ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
วันพุธที่
12 พฤษภาคม 2564
13.00-16.30 น.
VAT 0% ภาษีที่ผู้ส่งออกต้องรู้ อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
วันอังคารที่
18 พฤษภาคม 2564
13.00-16.30 น.
กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจ
ครอบครัว (Legal and Tax
Solution for Family Business) 
อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 
วันพุธที่
19 พฤษภาคม 2564
13.00-16.30 น.
Highlight Function in Excel
for Accounting (Workshop)
: สูตรลัด Excel สำหรับงานบัญชี 
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย
วันพฤหัสบดีที่
20 พฤษภาคม 2564
09.00-12.30 น.
COVID-19 กับผลกระทบ
ในการจัดทำงบการเงินตาม
มาตรฐาน NPAEs
อ.วิทยา เอกวิรุฬห์พร
วันศุกร์ที่
21 พฤษภาคม 2564
09.00-12.15 น
ภาษีฉบับพ่อค้า
แม่ค้าออนไลน์ 2021 
อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
วันศุกร์ที่
21 พฤษภาคม 2564
13.15-16.30 น
การตรวจสอบภาษีพ่อค้า
แม่ค้าออนไลน์ ของสรรพากร 
อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
วันจันทร์ที่
24 พฤษภาคม 2564
09.00-16.30 น.
การวางแผนภาษีของธุรกิจ
ในยุคของการปรับเปลี่ยน
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วันอังคารที่
25 พฤษภาคม 2564
09.00-16.30 น.
เจาะประเด็นกรอกแบบภ.ง.ด.50
จากผลประกอบการ 2563
"ในสภาวะที่ไม่ปกติ" พร้อมจุด
ตรวจสอบของสรรพากร
ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
(หลักสูตรใหม่ ปี 2564)
อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
วันอังคารที่
25 พฤษภาคม 2564
13.00-16.30 น.
ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
(ภ.ง.ด.54) และการนำส่งภาษี
มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ
อ.ชุมพร เสนไสย
วันพุธที่
26 พฤษภาคม 2564
09.00-12.30 น.
สรุปหลักการบัญชีตาม
มาตรฐาน NPAEs เปรียบเทียบ
กับหลักการทางภาษี
ตามประมวลรัษฎากร 
 อ.ณัฏฐกิตติ์
ญเจริญปัญญายิ่ง
วันพฤหัสบดีที่
27 พฤษภาคม 2564
13.00-16.30 น.
Update TFRS 2564
(ฉบับปรับปรุงใหม่)
ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ
วันพฤหัสบดีที่
27 พฤษภาคม 2564
13.00-16.30 น.
หลักเกณฑ์และวิธีการออก
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-tax Invoice) ใบรับ
(e-Receipt) ใบกำกับภาษี
ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ
อ.ชุมพร เสนไสย
วันศุกร์ที่
28 พฤษภาคม 2564
13.15-16.30 น.
Case Studies ปัญหาการออก
และใช้ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้
ใบลดหนี้และการจัดทำรายงาน
ภาษีซื้อ ภาษีขาย 
อ.ชุมพร เสนไสยCall center 02-555-0700 กด 1

 
FaLang translation system by Faboba