หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา virtual training ผ่าน facebook live เดือน ก.ค. 63

โดย

 หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน facebook LIVE

หลักสูตร Rerun "Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
บังคับใช้ 1 มกราคม 2563" (21/3902FBR)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09:00 - 12:30 น.
ดร.ชำนาญ เงินดี
หลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการที่ผู้บริหาร
และนักบัญชีต้องทราบ" (21/3907FB)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
  เวลา 13.00 - 16.30 น.
   อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์
หลักสูตร Rerun "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บังคับใช้เต็มรูปแบบ 28 พฤษภาคม 2563" (21/3901FBR)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09.00-12.30 น.
  อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
หลักสูตร "ผลกระทบทางภาษีจากการฟื้นฟูกิจการ ล้มละลาย
การควบรวม โอน และเลิกกิจการ" (21/1480FB)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
  เวลา 13.00-16.30 น.
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงิน พร้อมประเด็นทางภาษี
ที่ต้องระวังสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์" (21/1470FB)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09.00-16.30 น.
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงิน
ของบัญชี การเงิน" (21/1470/1FB)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09.00-12.30 น.
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
หลักสูตร "ประเด็นทางภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
แคชเชียร์ต้องระวัง" (21/1470/2FB)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
  เวลา 13.00-16.30 น.
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
หลักสูตร Rerun "ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54) และการนำส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ" (21/8334FBR)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09.00-12.30 น.
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย
หลักสูตร "New Normal Leader : ผู้นำยุคใหม่ต้องกล้าเปลี่ยน
...เปลี่ยนก่อนจะถูกเปลี่ยน" (21/5164FB)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09.00-12.30 น. 
  อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง
หลักสูตร Rerun "การบริหารความเสี่ยงและการจัดการองค์กรในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management)" (21/7227FBR)


  วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09.00-12.30 น.
ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล


 

หลักสูตร Rerun "เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" (21/7236FBR)


  วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
  เวลา 13.00-16.30 น.
 ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
หลักสูตร Rerun "เตรียมรับมือ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล" (3FBR007)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09.00-12.30 น.
   อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
หลักสูตร "เจาะลึก...กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล กับการจ้างแรงงาน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล" (21/3FBR013)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
  เวลา 13.00 - 16.30 น.
  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
หลักสูตร Rerun "ประเด็นปัญหาทางบัญชีช่วง Covid - 19
(21/2143FBR)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09.00-12.30 น.
   ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
หลักสูตร Rerun "กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว
(Legal and Tax Solution for Family Business)" (21/5163FB)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
  เวลา 13.00 - 16.30 น.
   อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
หลักสูตร Rerun "Case Study ปัญหาเเละเเนวทางเเก้ไขการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีเเละภาษีอากร จากสถานการณ์ COVID-19" (21/5FBR012)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
  เวลา 13.00 - 16.30 น.
   อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
หลักสูตร Rerun "e-Withholding Tax กับการปรับระบบการปฏิบัติงาน
บัญชีการเงินขององค์กร" (21/5161FBR)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
  เวลา 13.00 - 16.30 น.
   อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
หลักสูตร Rerun "ประเด็นปัญหาทางบัญชีช่วง Covid - 19"
(21/2143/1FBR)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
  เวลา 13.00 - 16.30 น.
   ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
หลักสูตร "เจาะกฎหมาย Transfer Pricing ที่นักบัญชีต้องทราบ"
(21/8332FBR)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
  เวลา 09.00-12.30 น.
   อาจารย์สาโรช ทองประคำ
หลักสูตร "วิธีการจัดทำรายงานประจำปี
Transfer Pricing Disclosure Form เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร" (21/8333FBR)


หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

  วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
  เวลา 13.00-16.30 น.
  อาจารย์สาโรช ทองประคำ
≡ รายละเอียด
 

 
  เงื่อนไข
 
 1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
  2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
  3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
  4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
  5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
  • แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
  • ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
  • เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
  6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
  7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
  8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ระหว่างการอบรม
  9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
  10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thCall center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

 
FaLang translation system by Faboba