เอกสารในการนำเข้าสินค้าทางเรือ

โดย

 ในการนำเข้าสินค้าทางเรือควรจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในพิธีการศุลกากรซึ่งได้แก่พิธีการชำระอากร พิธีการวางประกัน
พิธีการขนถ่ายข้างลำ พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ดังนี้

1. ต้นฉบับในขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1) พร้อมสำเนาหนึ่งฉบับ เว้นแต่กรณีที่กรมศุลกากรกำหนดให้มีการจัดทำคู่
ฉบับเพิ่ม เช่น สำหรับการนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน
น้ำมัน กรณีดังกล่าวต้องมีสำเนาในขนสินค้าขาเข้า 2 ฉบับ
2. ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก.100/1)
3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing)
5. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
6. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
7. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
8. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอกกร
9. เอกสารอื่นๆ เช่นเอกสารแสดงส่วนประสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้าเป็นต้น

ดังนั้นผู้นำเข้าจึงต้องเตรียมความพร้อมให้ดีในด้านเอกสารการนำเข้าสินค้าทางเรือ เพื่อลดข้อผิดพลาดและยังช่วยประหยัดเวลาในพิธีการศุลกากรด้วย


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : เอกสารในการนำเข้าสินค้าทางเรือ

 

 
FaLang translation system by Faboba