มาตรการ BOI ในสถานการณ์ COVID-19

โดย

 มาตรการ BOI ในสถานการณ์ COVID-19

1. มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับ COVID-19
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 50% เป็นเวลา 3 ปี ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดย
1.) ยื่นคำขอรับการส่งเสริมระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 และ
2.) ต้องเริ่มผลิตและมีรายได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ จะ
3.) ต้องจำหน่ายและหรือบริจาคภายในประเทศอย่างน้อย 50% ของปริมาณที่ผลิตได้ในปี 2563-2564

2.  ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ทางการแพทย์ โดย
1.) ต้องนำเข้าภายในปี 2563 และ
2.) ยื่นขอแก้ไขโครงการภายในเดือนกันยายน 2563

3. การปรับสิทธิประโยชน์สำหรับกิจการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยเพิ่มเติมขอบข่าย
ประเภทกิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรให้ครอบคลุมถึง
1.) การผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical Grade) ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และ
2.) กิจการผลิต Non- Woven Fabric ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์การแพทย์
ยดเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี (จากเดิมยกเว้น 3 ปี)

มาตรการผ่อนปรนเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ เช่น
1. การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการ
2. การขยายเวลาการดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
3. การผ่อนผันการขออนุญาตหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : มาตรการ BOI ในสถานการณ์ COVID-19

 

 
FaLang translation system by Faboba