การจดทะเบียนสรรพสามิต

โดย

 

หากคุณทราบข้อดี “การจดทะเบียนสรรพสามิต”ลดเสี่ยงถูกปรับตามกฎหมาย


การจดทะเบียนสรรพสามิตก็เพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้ที่ต้องเสียภาษีและเพื่อจัดการให้มีการควบคุมผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อธิบายตามลำดับดังนี้

1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนสรรพสามิต
• ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
• ผู้นำเข้า
• ประกอบกิจการสถานบริการ
เป็นการกำหนดให้มีการจดทะเบียนตามสถานะของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเท่านั้น จะบังคับใช้แก่สถานที่ที่ผลิตสินค้า
หรือสถานที่ที่ให้บริการ 

2. กำหนดเวลาและสถานที่จดทะเบียนสรรพสามิต
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 32 และบทเฉพาะกาลมาตรา 212 ได้กำหนดเวลาและสถานที่
จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ 3 กรณี คือ 
• กรณีที่ 1 เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบริการรายใหม่ตามกฎหมายใหม่
• กรณีที่ 2 รายเก่าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตตามกฎหมายเก่า
• กรณีที่ 3 รายเก่าที่มีใบทะเบียนสรรพสามิตตามกฎหมายเก่า
กฎหมายกำหนดให้ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต ภายใน 30 วันก่อนวันเริ่มผลิต 

3. ข้อปฏิบัติภายหลังได้รับใบทะเบียนสรรพสามิต
กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตคำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต ดังนี้ประกอบด้วยข้อปฏิบัติ 5 ประการ
• ข้อปฏิบัติประการที่ 1 การ “แสดง” ใบทะเบียนสรรพสามิต
กำหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ใน
ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการหรือสถานบริการ 
• ข้อปฏิบัติที่ 2 : กรณีใบทะเบียนสรรพสามิต “ ชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย ”
กรณีที่ใบทะเบียนสรรพสามิตชำรุด จะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต เอกสารหลักฐาน ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญหรือการสูญหาย
• ข้อปฏิบัติที่ 3 : กรณี “ ย้าย ” โรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการซึ่งเป็นสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสถานบริการ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ประสงค์จะย้ายโรงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ
ได้กำหนดให้แจ้งย้าย ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้โดยจะต้องแจ้งย้ายก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน
• ข้อปฏิบัติที่ 4 : กรณี “ เลิก ” หรือ “ โอนกิจการ ”
แจ้งเลิกหรือโอนกิจการนั้นภายใน15 วันนับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ และในกรณีที่เป็นการโอนกิจการนั้นภายหลัง
แจ้งโอนกิจการแล้ว ผู้รับโอนกิจการจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันรับโอนกิจการ

4. มาตรการบังคับทางกฎหมาย
• มาตรการบังคับทางปกครอง
• มาตรการบังคับทางอาญา
หากผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กำหนดเป็นฐานความผิด
และกำหนดโทษในทางอาญาไว้ให้ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

   
      บางส่วนจากบทความ “การจดทะเบียนสรรพสามิต”
      อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน... วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 460 เดือน มกราคม 2563
Tax Talk : Excise Tax : ทวี วัฒนามณีโชติ  
วารสาร : เอกสารภาษีอากร มกราคม 2563FaLang translation system by Faboba