กรมสรรพากรเชิญชวนผู้ประกอบการ สมัครเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง

โดย

 กรมสรรพากร เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจและมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์สมัครเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยผู้สมัคร ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้

1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2. มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป

3. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4. มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเป็นตัวแทนของผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
กรมสรรพากร ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล

5. เสนอแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย
5.1 รายละเอียดของพื้นที่ในการให้บริการเป็นตัวแทนขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอก ราชอาณาจักร
5.2 รายละเอียดของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงระบบงานพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
ในการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
5.3 รายละเอียดของระบบเชื่อมต่อการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรกับเครื่องอ่าน
หนังสือเดินทาง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้กรมสรรพากร
ได้ทันที (Real Time)

ในการสมัครเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวในเมืองนี้ จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและ
ได้รับเงินภาษีคืนเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเที่ยวและใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้น
อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดการลงทุนและจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบกิจการเป็นตัวแทนของผู้เดินทาง เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้ว
ต้องยื่นคำขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ชั้น 17
อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 8199, 0 2272 9381 และ 0 2272 8195
ในวันและเวลาราชการ


Happening : กองบรรณาธิการ
วารสาร : CPD&ACCOUNT ธันวาคม 2562


FaLang translation system by Faboba