สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา เมื่อทุพพลภาพ

โดย

 กองทุนประกันสังคม มีผู้ประกันตนทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
1. มาตรา 33 คือ ลูกจ้างในสถานประกอบการและพนักงานเอกชน อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน60 ปีบริบูรณ์
2. มาตรา 39 คือ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน นำส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และสมัคร
ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน
3. มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไป ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน
60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งทำงานโดยไม่มีนายจ้าง

ซึ่งผู้ประกันตนแต่ละประเภท จะได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพแตกต่างกัน ตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สำหรับกองทุนประกันสังคม คือ ทุพพลภาพโดยไม่เนื่องจากการทำงาน
มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ คือ ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา
15 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้
1. ระดับความสูญเสียไม่รุนแรง (ร้อยละ 35 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 50) จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ อัตราร้อยละ
30 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย ไม่เกินระยะเวลา 180 เดือน
2. ระดับความสูญเสียรุนแรง (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างโดย
เฉลี่ย ตลอดชีวิต

นอกจากนี้ ผู้ทุพพลภาพจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนตามแต่ละกรณี
ค่ารถพยาบาลหรือยานพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
ตามหลักเกณฑ์ประกาศฯกำหนด และหากผู้ประกันตนทุพพลภาพเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ผู้จัดการศพจะได้รับค่า
ทำศพ 40,000 บาท พร้อมเงินสงเคราะห์ แต่หากเป็นลูกจ้างที่ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน
จะจ่ายร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลาตลอดชีวิต

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือกที่เลือกจ่ายต่อเดือน ทางเลือกที่ 1 จ่าย
70 บาท/เดือน และทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500–1,000 บาท/เดือน
เป็นระยะเวลา 15 ปี ส่วนทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท
เป็นระยะเวลาตลอดชีวิต โดยจำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ และหากเสียชีวิตระหว่าง
ทุพพลภาพ จะได้รับเงินค่าทำศพ ตามทางเลือกที่เลือกจ่ายต่อเดือน โดยทางเลือกที่ 1 และ 2 ได้รับ 20,000บาท
และทางเลือกที่ 3 รับ 40,000 บาท หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

FaLang translation system by Faboba