ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สิทธิผู้ทุพพลภาพ ฟอกเลือด ฟอกไต ด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน

โดย

 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับที่ 2) ประกาศมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่27 สิงหาคม 2562 และให้ยกเลิกข้อ 7 ของประกาศเดิมลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีสาระสำคัญ โดยกำหนด
ให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไต ด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ให้รวมถึงการเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับ การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (Vascular access) และการให้ยาอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin)

สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ ทั้งนี้ ยังได้ให้สิทธิผู้ทุพพลภาพ ก่อนประกาศฉบับนี้บังคับใช้ ให้มีสิทธิได้รับค่าบริการทาง
การแพทย์ตามประกาศฉบับนี้อีกด้วย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ประกาศฉบับนี้ จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จำเป็นต้องเข้ารับการฟอกเลือดในสถาน
พยาบาลเอกชน ก็ให้ได้รับสิทธิเหมือนผู้ประกันตน และยังช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิบำบัดทดแทน
ไตรวดเร็วขึ้นอีกด้วย


หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม
โทร. 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

 


FaLang translation system by Faboba