บริการอื่นๆที่จะได้รับเมื่อเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

โดย

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน มีหน้าที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทำงาน และผู้ประกันตนทุพพลภาพ เพื่อช่วยให้ลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะนั้น ๆ สามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระกับ
ครอบครัวและสังคม โดยจะให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 3 ด้าน แบบครบวงจร

1. ด้านการแพทย์ หากการรักษาเบื้องต้นจากโรงพยาบาลสิ้นสุดแล้ว แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องรับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางด้านการแพทย์ เพื่อแก้ไขอวัยวะที่บกพร่อง หรือสูญเสียสมรรถภาพบางส่วนในการทำงานให้กลับสู่
สภาพเดิมหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด และสามารถใช้อวัยวะส่วนที่เหลือทำงานได้ต่อไป

2. ด้านอาชีพ เป็นการฝึกทักษะความพร้อม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถกลับไปประกอบอาชีพกับนายจ้างเดิม
นายจ้างใหม่ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามความเหมาะสม

3. ด้านจิตใจและสังคม เป็นการให้คำปรึกษา แนะแนว สังคมสงเคราะห์ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยปรับสภาพ
จิตใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้ดีขึ้น สามารถยอมรับสภาพความพิการได้ เกิดความมั่นใจในตัวเอง สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงการแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการจ้างงานด้วย

4. บริการอื่นๆ ที่จะได้รับ ประกอบไปด้วย ที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ/วัน, ชุดฟอร์มเสื้อและกางเกง สำหรับผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ, ของใช้ส่วนตัว, สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ตู้ เตียง โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า เตารีด พัดลม ฯลฯ,
นันทนาการต่างๆ, บริการห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
1. เป็นลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน หรือเป็นผู้ประกันตนทุพพลภาพ
2. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกิจวัตรประจำวัน
3. สภาพความพิการหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานให้ดีขึ้นได้
4. ไม่ติดยาเสพติด และไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง
5. อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดความรู้


หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม
โทร. 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

 


FaLang translation system by Faboba